Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
03/03/2017       
Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của VietinBank. Cụ thể như sau:
1. Địa điểm: Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 
2. Thời gian07h30’ Thứ Hai - ngày 17 tháng 4 năm 2017.
3. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VietinBank có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 17 tháng 3 năm 2017.
4. Nội dung Đại hội: 
- Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2016;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2017;
- Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2016;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017;
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank;
- Tờ trình thông qua công tác nhân sự VietinBank. 
 
Tài liệu Đại hội:
 
1. Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017                                                                                                              [VN]
2. Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017                                                                                              [VN]
3. Sơ đồ đến Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank                                                                                                          [VN]   [EN]
4. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (Dự kiến)                                                                                                                              [VN]   [EN]
5. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017                                                                                                                              [VN]   [EN]
6. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017                                                                                                                              [VN]   [EN]
7. Dự thảo Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2017                                                                                                                                        [VN]   [EN]
8. Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2016                                                                                                                           [VN]   [EN]
9. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2017                                                              [VN]   [EN]
10. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016                                                                                                                          [VN]   [EN
11. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm                                                     toán báo cáo tài chính năm 2018                                                                                                                                                                     [VN]   [EN]
12.Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016                                                                                                                   [VN]   [EN]
13. Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017                                                                                                  [VN]   [EN]
14. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank                                                                                                                     [VN]   
15. Tờ trình thông qua công tác nhân sự VietinBank                                                                                                                                        [VN]   
16. Quy chế bầu thành viên HĐQT                                                                                                                                                                   [VN]  
17. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017                                                                                                                                               [VN]  
18. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017                                                                                                                                                  [VN]  

 

Tin mới hơn
27/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029
21/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
29/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
03/11 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
16/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
16/10 Lấy ý kiển cổ đông bằng văn bản năm 2020
11/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
27/02 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024
02/11 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
07/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Tin cũ hơn
01/12 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016
10/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
02/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
19/06 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014
17/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
15/11 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2013
23/07 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2013
03/06 Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2013
11/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
17/01 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
33.100
-0,10 (-0,30%)


17.05.2024

Khối lượng giao dịch 5.948.500
(-58,45%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1273,11
(+0,34%)