Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2013
03/06/2013       
Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông của VietinBank tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2013. Cụ thể như sau:
1. Địa điểm: Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.
2. Thời gian: 07h30’ thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2013.
3. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VietinBank có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 14/6/2013.
4. Nội dung Đại hội:
- Thông qua Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2013;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;
- Công tác nhân sự Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;
- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
5. Tài liệu họp Đại hội: Giấy mời họp Đại hội được gửi từ ngày 19/6/2013 cho các Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký, đồng thời Quý cổ đông truy cập website: http://investor.vietinbank.vn để nhận tài liệu họp Đại hội.
6. Đăng ký dự họp Đại hội:
Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp Đại hội chậm nhất vào ngày 09/7/2013 bằng việc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội thông qua thư, fax hoặc thư điện tử theo địa chỉ liên hệ nêu dưới đây:
Phòng Thị trường vốn, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Địa chỉ: Số 108, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Fax: 04.39416431, Email: investor@vietinbank.vn
7. Uỷ quyền tham dự Đại hội:
Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, xin vui lòng lập văn bản ủy quyền dự họp Đại hội (theo mẫu đã gửi Quý cổ đông và đăng tải trên website của VietinBank). Văn bản uỷ quyền sẽ giao cho Ban tổ chức Đại hội khi người tham dự làm thủ tục tham dự Đại hội.
 
Mọi thông tin chi tiết liên quan xin vui lòng liên hệ về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Bộ phận Quan hệ Nhà Đầu tư), số điện thoại 04-39413622, Fax: 04.39416431 hoặc gửi Email theo địa chỉ investor@vietinbank.vn.
 
Tài liệu Đại hội: 
 
1. Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2013                                                                             [VN]
2. Thông báo chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2013                                                                           [VN]
3. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2013                                                                                             [VN]
4. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2013                                                                                             [VN]
5. Chương trình ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2013                                                                                                             [VN]
6. Dự thảo Quy chế ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2013                                                                                                       [VN]
7. Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2013                                                                                                                  [VN]   [EN]
8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank                                                                                                                      [VN]   [EN]
9. Tờ trình thông qua việc thôi giữ chức vụ và bầu bổ sung thành viên HĐQT                                                                       [VN]   [EN]
10. Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT                                                                                                                            [VN]   [EN]
11. Sơ yếu lý lịch của Hiroyuki Nagata                                                                                                                                    [VN]   [EN]
12. Sơ yếu lý lịch của Go Wanatabe                                                                                                                                       [VN]   [EN]
13. Biên bản ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2013                                                                                                                  [VN]
14. Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2013                                                                                                               [VN]

 

 

Tin mới hơn
21/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
29/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
03/11 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
16/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
16/10 Lấy ý kiển cổ đông bằng văn bản năm 2020
11/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
27/02 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024
02/11 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
07/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
03/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Tin cũ hơn
11/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
17/01 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013
30/11 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2012
22/02 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
20/01 Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012 sang ngày 28/2/2012
28/12 Vietinbank tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2011
23/05 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011
15/03 Đại hội đồng cổ đông 2010

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
36.000
+0,40 (1,12%)


04.03.2024

Khối lượng giao dịch 17.569.600
(+90,57%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1261,41
(+0,25%)