Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
21/04/2023       

     Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (ĐHĐCĐ/Đại hội). Cụ thể như sau:

1.  Thời gian tổ chức dự kiến: Thứ Sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2023.

2.  Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 10 tháng 3 năm 2023.

3.  Hình thức tổ chức: Trực tiếp

4.  Địa điểm thực hiện: Hội trường lớn – Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.

5.  Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên 2023:

-    Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng phát triển năm 2023;

-    Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022; định hướng và kế hoạch năm 2023;

-    Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;

-    Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;

-   Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2024;

-    Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

-    Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023;

-    Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung các quy định quản trị của VietinBank (nếu có);

-    Tờ trình thông qua công tác nhân sự VietinBank (nếu có);

-     Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).

      Đề nghị Quý cổ đông chủ động cập nhật thông tin với công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản ối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán) hoặc với Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán) trước ngày đăng ký cuối cùng (10/3/2023) để đảm bảo Quý cổ đông có thể thực hiện đầy đủ các quyền của mình tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 của VietinBank.

     Mọi thông tin liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên 2023, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức theo số máy: 0243.9413.622/0832485588 (trong giờ hành chính) hoặc gửi email theo địa chỉ: investor@vietinbank.vn.

      Trân trọng.

 

                                                                                                                                                                                    

       TÀI LIỆU KÈM THEO:  

     1. Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023                                                        [VN]      [EN]

     2. Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023                                                     [VN]      [EN]         

     3. Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2023                                                                                 [VN]      [EN]

     4. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023                                                                 [VN]       [EN]

     5. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023                                                                 [VN]       [EN]

     6. Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2023                                                                    [VN]       [EN]

     7. Sơ đồ đến địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023                                                           [VN]       [EN]

     8. Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023                                                        [VN]       [EN]

     9. Dự thảo Phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2023                                                          [VN]       [EN]

    10. Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022

         và định hướng phát triển năm 2023                                                                                          [VN]        [EN]

    11. Dự thảo Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả HĐKD năm 2022,

          định hướng và kế hoạch năm 2023                                                                                         [VN]         [EN]

    12. Dự thảo Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022,

           và định hướng hoạt động năm 2023                                                                                       [VN]         [EN]

    13. Dự thảo Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2022                                                         [VN]         [EN]

    14. Dự thảo Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

           kiểm toán/soát xét BCTC và hoạt động của hệ thống KSNB năm 2024                                 [VN]         [EN]

    15. Dự thảo Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022                                 [VN]         [EN]

    16. Dự thảo Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2023                             [VN]         [EN]

     17. Dự thảo Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế

            Tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank                                                                         [VN]          [EN]

     18. Dự thảo Tờ trình thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra

            công chúng năm 2023 của VietinBank trên SGDCK Hà Nội sau khi kết thúc

            các đợt chào bán                                                                                                                     [VN]           [EN]

     19. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023                                                                       [VN]           [EN

 

TÀI LIỆU CHÍNH THỨC
 
      1.      Dự thảo chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2023                                                              [VN]        [EN]
      2.      Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023                                                        [VN]        [EN]
      3.      Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng phát triển năm 2023                    [VN]        [EN]
      4.      Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022,
             định hướng và kế hoạch năm 2023                                                                                            [VN]        [EN]
      5.      Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng
              hoạt động năm 2023                                                                                                                  [VN]        [EN]
      6.      Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022                                                        [VN]        [EN]
      7.      Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán/soát xét
              báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2024                                [VN]        [EN]
      8.      Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022                                                  [VN]        [EN]
      9.      Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023                                  [VN]        [EN]
     10.     Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế Tổ chức và
              hoạt động của HĐQT VietinBank                                                                                                [VN]        [EN]
     11.   Tờ trình về việc thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng
             năm 2023 của VietinBank trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc
             các đợt chào bán                                                                                                                           [VN]        [EN]
     12.   Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu
             để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế
             đến hết năm 2016                                                                                                                         [VN]        [EN]
     13.   Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024                           [VN]        [EN]
     14.   Sơ yếu lý lịch ứng viên bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024                                   [VN]        [EN]
     15.   Dự thảo Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024                                                       [VN]        [EN]
 
BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
     
     1.      Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023                                                                                       [VN]        [EN]
     2.      Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023                                                                                           [VN]        [EN]

 

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
31.600
-1,10 (-3,36%)


19.04.2024

Khối lượng giao dịch 6.045.200
(-68,59%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1169,93
(-1,93%)