Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
11/03/2020       

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo VietinBank đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Cụ thể như sau:

 

1. Địa điểm: Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.

2. Thời gian: từ 07h00’ Thứ Bảy - ngày 23 tháng 5 năm 2020 (từ 6h30' đến 7h00' đón tiếp và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông)

3. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VietinBank có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 31 tháng 3 năm 2020.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020;

- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, định hướng và kế hoạch năm 2020;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

- Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020;

- Tờ trình ủy quyền phê duyệt ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính VietinBank;

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019 - 2024;

- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).

5. Tài liệu họp Đại hội: Giấy mời đã được gửi cho Quý cổ đông theo địa chỉ đăng ký. Giấy uỷ quyền, Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Chương trình Đại hội dự kiến được đăng tải tại website http://investor.vietinbank.vn - “Sự kiện” - “Đại hội đồng cổ đông” - “2020” - “Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020”. Đồng thời, Quý cổ đông truy cập website theo đường dẫn nêu trên để nhận tài liệu Đại hội.

6. Đăng ký dự họp Đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp Đại hội chậm nhất vào 10h30’ ngày 20/5/2020 bằng việc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội thông qua thư hoặc thư điện tử theo địa chỉ liên hệ nêu dưới đây:

Ban Thư ký HĐQT và Quan hệ cổ đông - Văn phòng HĐQT VietinBank

Địa chỉ: Số 108, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Email: investor@vietinbank.vn

7. Uỷ quyền tham dự Đại hội:

Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, xin vui lòng lập văn bản ủy quyền dự họp Đại hội (theo mẫu đã đăng tải trên website của VietinBank). Văn bản uỷ quyền sẽ giao cho Ban tổ chức Đại hội khi người tham dự làm thủ tục tham dự Đại hội.

Để đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19, các cổ đông là người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người đang có các triệu chứng sốt, ho, khó thở được khuyến khích ủy quyền cho người khác đủ điều kiện sức khỏe tham dự dự họp Đại hội.

8. Một số thông tin khác:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên của VietinBank trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến VietinBank chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải ghi rõ họ và tên cổ đông; số lượng, tỷ lệ và loại cổ phần của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ; nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp và lý do đưa ra kiến nghị.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo tài liệu họp, bản gốc Giấy mời họp, giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức Đại hội theo số máy: 024.39413622 hoặc gửi Email theo địa chỉ: investor@vietinbank.vn

 

Tài liệu Đại hội:

 

1. Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020                                                                                     [VN]      [EN] 

2. Thông báo chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020                                                                                   [VN]      [EN]

3. Sơ đồ đến Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank                                                                          [VN]      [EN]

4. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020                                                                                                      [VN]      [EN]

5. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020                                                                                                      [VN]      [EN]

6. Dự thảo Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2020                                                                                                        [VN]      [EN]

7. Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội                                                                                                                                   [VN]

8. Dự thảo Báo cáo HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng phát triển năm 2020                                                 [VN]

9. Dự thảo Báo cáo BĐH về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, định hướng và kế hoạch năm 2020                    [VN]

10. Dự thảo Báo cáo BKS về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020                                     [VN]

11. Dự thảo Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức

      kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021                                                                                                        [VN]

12. Dự thảo Tờ trình thông qua phương án PPLN năm 2019                                                                                            [VN]

13. Dự thảo Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020                                                                           [VN]

14. Dự thảo Tờ trình ủy quyền phê duyệt ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính                                                  [VN]

15. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020                                                                                                            [VN]

16. Công bố thông tin điều chỉnh thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020                                                                 [VN]      [EN]

17. Công bố thông tin tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 vào ngày 23/5/2020                                                                  [VN]      [EN]

 

Tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 23/5/2020:

 

1.  Dự thảo Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2020                                                                                                           [VN]        [EN]

2.  Dự thảo Quy chế tổ chức họp                                                                                                                                           [VN]        [EN]

3.  Báo cáo HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng phát triển năm 2020                                                                  [VN]        [EN

4.  Báo cáo BĐH về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, định hướng và kế hoạch năm 2020                                     [VN]        [EN]

5.  Báo cáo BKS về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020                                                        [VN]        [EN]

6.  Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức

      kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021                                                                                                             [VN]        [EN]

7.  Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019                                                                                         [VN]         [EN]

8.  Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020                                                                                              [VN]         [EN]

9.  Tờ trình ủy quyền phê duyệt ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính VietinBank                                                  [VN]         [EN]

10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019 - 2024                                              [VN]         [EN]

11. Quy chế bầu thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019 - 2024                                                                                    [VN]         [EN

 

Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020:

 

1. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2020                                                                                                                                    [VN]       [EN]

2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020                                                                                                                                 [VN]       [EN]

Tin mới hơn
27/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029
21/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
29/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
03/11 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
16/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
16/10 Lấy ý kiển cổ đông bằng văn bản năm 2020
Tin cũ hơn
27/02 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024
02/11 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
07/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
03/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
01/12 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016
10/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
02/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
19/06 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014
17/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
15/11 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2013

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
33.100
-0,10 (-0,30%)


17.05.2024

Khối lượng giao dịch 5.948.500
(-58,45%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1273,11
(+0,34%)