Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014
19/06/2014       
Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông của VietinBank tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.
Cụ thể như sau: 
1.  Địa điểm: Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.
2.  Thời gian: 07h30’ thứ Năm, ngày 24 tháng 7 năm 2014.
3.  Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VietinBank có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 03 tháng 7 năm 2014.
4.  Nội dung Đại hội:
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi và bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank;
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi và bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát VietinBank;
- Công tác nhân sự VietinBank;
- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank. 
 
Mọi thông tin chi tiết liên quan xin vui lòng liên hệ về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Tổ Quan hệ Nhà đầu tư - Phòng Thị trường vốn, số điện thoại 04-39413622, hoặc gửi Email theo địa chỉ:  investor@vietinbank.vn).
 
Tài liệu Đại hội:
 
1. Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2014                                                                               [VN]
2. Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2014                                                               [VN]
3. Dự thảo chương trình  ĐHĐCĐ bất thường năm 2014                                                                                                 [VN]    [EN]
4. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2014                                                                                               [VN]    [EN]
5. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2014                                                                                               [VN]    [EN]
6. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2014                                                                                                          [VN]    [EN]
7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát                                                              [VN]    [EN]
8. Dự thảo Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban kiểm soát                                                                                        [VN]
9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT                                                                           [VN]
10. Dự thảo Quy chế Tổ chức và Hoạt động của HĐQT                                                                                                   [VN]
11. Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT                                                                                                                      [VN]
12. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT                                                                                                                      [VN]
13. Sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT                                                                                                                                  [VN]
14. Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2014                                                                                                                    [VN]
15. Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2014                                                                                                                 [VN]  
Tin mới hơn
21/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
29/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
03/11 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
16/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
16/10 Lấy ý kiển cổ đông bằng văn bản năm 2020
11/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
27/02 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024
02/11 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
07/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
03/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Tin cũ hơn
17/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
15/11 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2013
23/07 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2013
03/06 Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2013
11/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
17/01 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013
30/11 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2012
22/02 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
20/01 Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012 sang ngày 28/2/2012
28/12 Vietinbank tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2011

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
36.000
+0,40 (1,12%)


04.03.2024

Khối lượng giao dịch 17.569.600
(+90,57%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1261,41
(+0,25%)