Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029
27/04/2024       

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 (ĐHĐCĐ/Đại hội). Cụ thể như sau:

1.  Thời gian tổ chức dự kiến: Thứ Bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024.

2.  Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ Ba, ngày 26 tháng 3 năm 2024.

3.  Hình thức tổ chức: Trực tiếp

4.  Địa điểm tổ chức: Hội trường trung tâm – Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.

5.  Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029:

-        Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 – 2029;

-        Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng phát triển năm 2024;

-        Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; định hướng và kế hoạch năm 2024;

-        Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 – 2029;

-         Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;

-        Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;

-        Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2025;

-        Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

-        Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2024;

-       Tờ trình thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2024 của VietinBank trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc các đợt chào bán;

-        Tờ trình về việc bổ sung hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán vào hoạt động của VietinBank;

-        Tờ trình bầu thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029;

-        Tờ trình bầu thành viên BKS VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029;

-        Tờ trình ủy quyền phê duyệt ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính VietinBank;

-        Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung các quy định quản trị của VietinBank (nếu có);

-        Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).

      Đề nghị Quý cổ đông chủ động cập nhật thông tin với công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản ối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán) hoặc với Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán) trước ngày đăng ký cuối cùng (26/3/2024) để đảm bảo Quý cổ đông có thể thực hiện đầy đủ các quyền của mình tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 của VietinBank.

      Mọi thông tin liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức theo số máy: 024.39413622/0832485588 (trong giờ hành chính) hoặc gửi email theo địa chỉ: investor@vietinbank.vn.

 

      Trân trọng.

 

 

 

 

TÀI LIỆU KÈM THEO

 

1. Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029                                             [VN]     [EN]

 

2. Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029                                                [VN]     [EN]

 

3. Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029                                                                           [VN]      [EN]

 

4. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029                                                      [VN]     [EN]


5. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029                                                      [VN]     [EN]


6. Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029                                                             [VN]     [EN]

 

7. Sơ đồ đến địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029                                               [VN]     [EN]

 

8. Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029                                            [VN]     [EN]

 

9. Dự thảo Phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029                                               [VN]     [EN]

 

10. Dự thảo Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029                                                                              [VN]     [EN]

 

11. Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029                                                                    [VN]     [EN]

 

12. Dự thảo Quy chế bầu thành viên BKS VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029                                                            [VN]     [EN]

 

13. Mẫu đơn đề cử thành viên BKS VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029                                                                       [VN]     [EN]

 

14. Mẫu sơ yếu lý lịch                                                                                                                                                                 [VN]     [EN]

 

15. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029                                                     [VN]     [EN]

 

16. Phiếu ghi ý kiến đóng góp của cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029                        [VN]     [EN]

 

17. Dự thảo Báo cáo của HĐQT tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029   [VN]     [EN]             

 

18. Dự thảo Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng phát triển năm 2024                                            [VN]     [EN]

 

19. Dự thảo Báo cáo của BĐH về kết quả HĐKD năm 2023, định hướng và kế hoạch năm 2024                            [VN]     [EN] 

 

20. Dự thảo Báo cáo của BKS tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024                                                                  [VN]     [EN]

và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029   

 

21. Dự thảo Báo cáo kêt quả hoạt động của BKS năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024                              [VN]     [EN]

 

22. Dự thảo tờ trình về việc thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023                                                  [VN]     [EN]

 

23. Dự thảo Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán/soát xét BCTC                         [VN]     [EN]

và hoạt động của hệ thống KSNB năm 2025

 

24. Dự thảo Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023                                                              [VN]     [EN]

 

25. Dự thảo Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2024                                                          [VN]     [EN]

 

26. Dự thảo Tờ trình về việc thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2024                 [VN]     [EN] 

của VietinBank trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc các đợt chào bán

 

27. Dự thảo Tờ trình về việc bổ sung hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán           [VN]     [EN]          

vào hoạt động của VietinBank

 

28. Dự thảo Tờ trình về việc ủy quyền phê duyệt ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính VietinBank            [VN]     [EN]

 

29. Dự thảo Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank                    [VN]     [EN]

 

30. Dự thảo Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank       [VN]     [EN]

 

31. Dự thảo Tờ trình về việc sửa đổi và bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS VietinBank                       [VN]     [EN]

 

32. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029                                                              [VN]     [EN]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
31.600
-1,10 (-3,36%)


19.04.2024

Khối lượng giao dịch 6.045.200
(-68,59%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1169,93
(-1,93%)