Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
29/04/2022       
Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông của VietinBank tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (ĐHĐCĐ/Đại hội). Cụ thể như sau:
 
1.     Thời gian tổ chức: Từ 7h30’ Thứ Sáu, ngày 29 tháng 4 năm 2022
2.     Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tuyến
3.     Địa điểm điều hành Đại hội: Trụ sở chính VietinBank, 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Lưu ý:
-     Nhằm thực hiện chủ trương phòng dịch Covid-19, VietinBank không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm nêu trên. Quý cổ đông vui lòng tham dự và thực hiện biểu quyết, bầu cử bằng hình thức trực tuyến.
-     Do dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nên trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ theo yêu cầu của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, VietinBank sẽ thông báo, đăng tải thông tin về thời gian, hình thức, địa điểm điều hành ĐHĐCĐ trên website Quan hệ nhà đầu tư VietinBank, website của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và thông tin trên một số phương tiện thông tin đại chúng. Đề nghị Quý cổ đông thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin trên website Quan hệ nhà đầu tư VietinBank: https://investor.vietinbank.vn - “Sự kiện” - “ĐHĐCĐ” - “2022” - “ĐHĐCĐ thường niên 2022”, website của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và các phương tiện thông tin đại chúng. Những thông báo đó sẽ thay cho Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 điều chỉnh.
4.     Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VietinBank có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 30/3/2022.
5.     Chương trình Đại hội (dự kiến):
-     Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và định hướng phát triển năm 2022;
-     Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả HĐKD năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
-     Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
-     Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
-     Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2023;
-     Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
-     Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022;
-     Tờ trình về việc thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2022 của VietinBank trên Sở Giao dịch Chứng   khoán Hà Nội sau khi kết thúc các đợt chào bán;
-      Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).
6.     Tài liệu Đại hội: Thông báo mời họp được gửi bằng phương thức bảo đảm cho Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký. Mẫu giấy uỷ quyền, Giấy xác nhận tham dự, Chương trình ĐHĐCĐ dự kiến được đăng tải tại website https://investor.vietinbank.vn - “Sự kiện” - “ĐHĐCĐ” - “2022” - “ĐHĐCĐ thường niên 2022”. Đồng thời, Quý cổ đông truy cập website theo đường dẫn nêu trên để nhận tài liệu Đại hội từ ngày 8/4/2022.
7.     Xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự
     Để công tác tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến chậm nhất vào ngày 22/4/2022 bằng việc gửi bản gốc “Giấy xác nhận tham dự”/”Giấy ủy quyền” (theo mẫu của VietinBank hoặc quy định của Luật Dân sự) về địa chỉ: Ban Thư ký HĐQT và Quan hệ cổ đông - Văn phòng HĐQT - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Số 108, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Quý cổ đông có thể gửi trước bản chụp/scan tới địa chỉ email: investor@vietinbank.vn và gửi bản gốc qua đường bưu điện sau.
8.     Hướng dẫn đăng nhập hệ thống để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến, biểu quyết, bầu cử:
 
-      Link đăng nhập ĐHĐCĐ trực tuyến: https://vietinbank.daihoicodong.online
-      Hướng dẫn đăng nhập hệ thống để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến, biểu quyết, bầu cử tại đây.
 
    Mọi thông tin liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên 2022, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức theo số máy: + 84 243.9413.622/ + 84 832485588 (trong giờ hành chính) hoặc gửi email theo địa chỉ: investor@vietinbank.vn
 
 

 

 Tài liệu kèm theo:
1.   Nghị quyết HĐQT phê duyệt tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022                                                            [VN]  [EN]
2.   Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022                                                                    [VN]  [EN]
3.   Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022                                                                                       [VN]  [EN]
4.   Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2022                                                                                    [VN]  [EN]
5.   Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022                                                                                 [VN]  [EN]
6.   Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022                                                                          [VN]  [EN]
7.   Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022                                                                       [VN]  [EN]
8.   Dự thảo phiếu biểu quyết                                                                                                                          [VN]  [EN]
9.   Dự thảo Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và
      định hướng phát triển năm 2022                                                                                                               [VN]  [EN
10. Dự thảo Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả HĐKD năm 2021 và
      định hướng hoạt động năm 2022                                                                                                              [VN]  [EN]
11. Dự thảo Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2021
      và định hướng hoạt động năm 2022                                                                                                         [VN]  [EN
12. Dự thảo Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021                                                        [VN]  [EN
13. Dự thảo Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty KTĐL để kiểm toán BCTC
      và hoạt động của hệ thống KSNB năm 2023                                                                                            [VN]  [EN
14. Dự thảo Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021                                                  [VN]  [EN
15. Dự thảo Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2022                                              [VN]  [EN
16. Dự thảo Tờ trình thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng
      năm 2022 của VietinBank trên SGDCK Hà Nội sau khi kết thúc các đợt chào bán                                  [VN]  [EN
17. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022                                                                                        [VN]  [EN]

 

 

TÀI LIỆU CHÍNH THỨC
1.    Dự thảo chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2022                                                                             [VN]   [EN]
2.    Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022                                                                        [VN]   [EN]
3.    Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và định hướng phát triển năm 2022                                    [VN]   [EN] 
4.    Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và  
       định hướng hoạt động năm 2022                                                                                                               [VN]   [EN] 
5.    Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng  
       hoạt động năm 2022                                                                                                                                   [VN]   [EN]
6.    Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021                                                                       [VN]   [EN]            
7.    Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC và 
        hoạt động của hệ thống KSNB năm 2023                                                                                                 [VN]   [EN]
8.    Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021                                                                  [VN]   [EN]
9.    Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022                                                 [VN]   [EN]
10.   Dự thảo Tờ trình thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng
        năm 2022 của VietinBank trên SGDCK Hà Nội sau khi kết thúc các đợt chào bán                                   [VN]   [EN]
11.   Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
        từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020                                                   [VN]   [EN]
12.   Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019 – 2024                                              [VN]   [EN] 
13.   Sơ yếu lý lịch ứng viên bầu làm Thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019 – 2024                             [VN]   [EN]
14.   Dự thảo Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019 – 2024                               [VN]    [EN]      
 

 

BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
1.    Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022                                                                                                     [VN]    [EN]
2.    Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022                                                                                                         [VN]    [EN]  
Tin mới hơn
27/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029
21/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Tin cũ hơn
03/11 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
16/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
16/10 Lấy ý kiển cổ đông bằng văn bản năm 2020
11/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
27/02 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024
02/11 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
07/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
03/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
01/12 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016
10/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
33.100
-0,10 (-0,30%)


17.05.2024

Khối lượng giao dịch 5.948.500
(-58,45%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1273,11
(+0,34%)