Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
10/03/2016       
Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo việc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của VietinBank.
Thông tin chi tiết như sau:
1. Thời gian: Từ 13h00 Thứ Ba - Ngày 26 tháng 4 năm 2016.  
2. Địa điểm: Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 
3. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 23 tháng 3 năm 2016
4. Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016: 
- Thông qua báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2015;
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2015, định hướng và kế hoạch hoạt động năm 2016;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; 
- Thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016; 
- Thông qua tài liệu liên quan đến giao dịch sáp nhập PG Bank vào VietinBank;
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ VietinBank;
- Thông qua công tác nhân sự VietinBank;
- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam   
 
Tài liệu Đại hội:  
 
1. Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016                                                                                                           [VN]
2. Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016                                                                                           [VN]
3. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (Dự kiến)                                                                                                                           [VN]   [EN]
4. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016                                                                                                                           [VN]   [EN]
5. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016                                                                                                                           [VN]   [EN]
6. Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016                                                                              [VN]
7. Dự thảo Quy chế Đại hội                                                                                                                                                                            [VN]  [EN]
8. Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2015                                                                                                                        [VN]  [EN]   
9. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2016                                                                              [VN]  [EN]
10. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015                                                                                    [VN]  [EN]   
11. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm                                                     toán báo cáo tài chính năm 2017                                                                                                                                                                   [VN]  [EN]
12. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015                                                                                                                [VN]  [EN]
13. Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2015                                                                                                            [VN]  [EN]
14. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank                                                                                                                   [VN]  [EN]   
15. Tờ trình thông qua tài liệu liên quan đến giao dịch sáp nhập PG Bank vào VietinBank                                                                           [VN]  [EN]  
16. Tờ trình nhân sự VietinBank                                                                                                                                                                     [VN]  [EN]   
17. Quy chế bầu thành viên HĐQT                                                                                                                                                                 [VN]  [EN]   
18. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2016                                                                                                                                                [VN]
19. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016                                                                                                                                             [VN]   [EN]
 

 

Tin mới hơn
21/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
29/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
03/11 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
16/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
16/10 Lấy ý kiển cổ đông bằng văn bản năm 2020
11/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
27/02 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024
02/11 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
07/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
03/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Tin cũ hơn
02/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
19/06 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014
17/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
15/11 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2013
23/07 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2013
03/06 Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2013
11/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
17/01 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013
30/11 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2012
22/02 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
36.000
+0,40 (1,12%)


04.03.2024

Khối lượng giao dịch 17.569.600
(+90,57%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1261,41
(+0,25%)