Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
02/03/2015       

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của VietinBank đã được tổ chức thành công. Thông tin chi tiết như sau:
1.  Thời gian: Ngày 14 tháng 4 năm 2015. 
2.  Địa điểm: Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.
3.  Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015:
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015; 
-  Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2014; 
-  Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014; 
-  Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; 
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;   
- Thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015;   
- Thông qua việc niêm yết toàn bộ số cổ phần của cổ đông Nhà nước tại VietinBank trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;  
- Tờ trình thông qua việc sáp nhập PG Bank vào VietinBank; 
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank;
- Tờ trình về nhân sự Ban kiểm soát VietinBank.
 
Tài liệu Đại hội:
 
1. Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015                                                                                                                      [VN]
2. Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015                                                                                                      [VN]
3. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015                                                                                                                                                      [VN]    [EN]
4. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015                                                                                                                                      [VN]    [EN]
5. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015                                                                                                                                      [VN]    [EN]
6. Dự thảo Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2015                                                                                                                                                [VN]    [EN]
7. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch phát triển năm 2015                                                                                                             [VN]    [EN]
8. Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2014                                                                                                                                          [VN]    [EN]
9. Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014                                                                                                                                            [VN]     [EN]
10. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014; thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm                                        toán báo cáo tài chính năm 2016                                                                                                                                                                              [VN]     [EN]
11. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014                                                                                                                           [VN]     [EN]
12. Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2015                                                                                                                      [VN]     [EN]
13. Tờ trình thông qua việc niêm yết số cổ phiếu của cổ đông Nhà nước tại VietinBank trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh          [VN]     [EN]
14. Tờ trình thông qua việc sáp nhập PG Bank vào VietinBank và phụ lục                                                                                                              [VN]     [EN]
15. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank                                                                                                                             [VN]
16. Tờ trình nhân sự BKS VietinBank                                                                                                                                                                       [VN]
17. Quy chế bầu thành viên BKS                                                                                                                                                                              [VN]
18. Sơ yếu lý lịch thành viên Ban kiểm soát                                                                                                                                                             [VN]
19. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2015                                                                                                                                                          [VN]
20. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015                                                                                                                                                       [VN]     
Tin mới hơn
21/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
29/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
03/11 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
16/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
16/10 Lấy ý kiển cổ đông bằng văn bản năm 2020
11/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
27/02 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024
02/11 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
07/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
03/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Tin cũ hơn
19/06 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014
17/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
15/11 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2013
23/07 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2013
03/06 Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2013
11/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
17/01 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013
30/11 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2012
22/02 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
20/01 Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012 sang ngày 28/2/2012

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
36.000
+0,40 (1,12%)


04.03.2024

Khối lượng giao dịch 17.569.600
(+90,57%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1261,41
(+0,25%)