Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
16/04/2021       

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 như sau:

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

  • Thời gian tổ chức dự kiến: Thứ Sáu ngày 16 tháng 4 năm 2021
  • Thời lượng: dự kiến 1 buổi sáng, bắt đầu từ 07h30’.
  • Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến ngày 18 tháng 3 năm 2021.
  • Địa điểm tổ chức: Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Theo quy định hiện hành, nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2021 gồm:

1.     Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021;

2.     Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng năm 2021;

3.     Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;

4.     Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022;

5.     Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

6.     Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021;

7.     Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank và các Quy chế nội bộ (nếu có);

8.     Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).

 

TÀI LIỆU KÈM THEO:

1.     Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021                                                                                                     [VN]        [EN]

2.     Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021                                                                                      [VN]        [EN]

3.      Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021                                                                                                                             [VN]        [EN]

4.      Sơ đồ đến Trường Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực VietinBank                                                                                          [VN]        [EN]

5.      Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021                                                                                                              [VN]        [EN]

6.      Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021                                                                                                                     [VN]        [EN]

7.      Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2021                                                                                                                        [VN]        [EN]

8.      Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021                                                                                                           [VN]        [EN]

9.      Dự thảo Mẫu phiếu biểu quyết                                                                                                                                                      [VN]        [EN]

10.    Dự thảo Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021                                                                         [VN]        [EN]

11.    Dự thảo Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng năm 2021                            [VN]        [EN]

12.    Dự thảo Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021                              [VN]        [EN]

13.    Dự thảo Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán

         độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022                                                                                                                          [VN]       [EN]

14.    Dự thảo Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (VietinBank sẽ cập nhật nội dung sau

          khi có ý kiến của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền)

15.    Dự thảo Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021                                                  [VN]       [EN]

16.    Dự thảo Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy định quản trị VietinBank                                                                                  [VN]       [EN]

17.    Dự thảo Tờ trình sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát                                                               [VN] 

18.    Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021                                                                                                            [VN] 

 

TÀI LIỆU CHÍNH THỨC:

1.    Dự thảo chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2021                                                                                                                   [VN]        [EN]

2.    Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021                                                                                                             [VN]        [EN]

3.    Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng phát triển năm 2021                                                                         [VN]        [EN]

4.    Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, định hướng và kế hoạch năm 2021                           [VN]        [EN]

5.    Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021                                                  [VN]        [EN]

6.    Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020                                                                                                            [VN]        [EN]           

7.    Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC và hoạt động của hệ thống KSNB năm 2022                                [VN]        [EN]

8.    Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020                                                                                                      [VN]        [EN]

9.    Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021                                                                                      [VN]        [EN]

10.  Tờ trình sửa đổi, bổ sung các Quy định quản trị của VietinBank                                                                                                    [VN]        [EN]

11.   Dự thảo Điều lệ VietinBank năm 2021                                                                                                                                            [VN]       [EN]

12.   Phụ lục sửa đổi Điều lệ VietinBank năm 2021                                                                                                                                [VN]       [EN]

13.   Dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ VietinBank năm 2021                                                                                                                 [VN]        [EN]

14.   Phụ lục sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ VietinBank năm 2021                                                                                                     [VN]        [EN]

15.   Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank năm 2021                                                                                    [VN]        [EN]

16.   Phụ lục sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank năm 2021                                                                        [VN]        [EN]

17.   Tờ trình sửa đổi Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban Kiểm soát kèm Dự thảo Quy chế 2021                                                  [VN]         [EN

18.   Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024                                                            [VN]        [EN]

19.   SYLL ứng viên bầu làm thành viên HĐQT                                                                                                                                      [VN]        [EN]

20.   Dự thảo Quy chế bầu thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024                                                                                      [VN]        [EN]

21.   Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024                                                                                            [VN]         [EN]

22.   SYLL ứng viên bầu làm thành viên BKS                                                                                                                                          [VN]         [EN]

23.   Dự thảo Quy chế bầu thành viên Ban Kiểm soát VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024                                                                          [VN]         [EN]

 

BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

1.     Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2021                                                                                                                                 [VN]         [EN]

2.     Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 số 23/NQ-ĐHĐCĐ                                                                                                [VN]         [EN]

Tin mới hơn
27/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029
21/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
29/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
03/11 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Tin cũ hơn
16/10 Lấy ý kiển cổ đông bằng văn bản năm 2020
11/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
27/02 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024
02/11 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
07/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
03/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
01/12 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016
10/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
02/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
19/06 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
33.100
-0,10 (-0,30%)


17.05.2024

Khối lượng giao dịch 5.948.500
(-58,45%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1273,11
(+0,34%)