Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
03/11/2021       

        Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (ĐHĐCĐ/Đại hội). Cụ thể như sau:

1.      Thời gian tổ chức: Từ 7h30’ Thứ Tư, ngày 03 tháng 11 năm 2021

2.      Hình thức tổ chức ĐHĐCĐ: Trực tuyến

3.      Địa điểm điều hành ĐHĐCĐ: Trụ sở chính VietinBank, 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Lưu ý:

-         Nhằm thực hiện chủ trương phòng dịch Covid-19 của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, VietinBank không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm họp nêu trên. Quý cổ đông vui lòng tham dự và thực hiện biểu quyết, bầu cử bằng hình thức trực tuyến.

-         Do dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nên trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ theo yêu cầu của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, VietinBank sẽ thông báo, đăng tải thông tin về thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức ĐHĐCĐ trên website Quan hệ nhà đầu tư VietinBank, website của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và thông tin trên một số phương tiện thông tin đại chúng. Đề nghị Quý cổ đông thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin trên website Quan hệ nhà đầu tư VietinBank: http://investor.vietinbank.vn -> “Sự kiện” -> “ĐHĐCĐ”  -> “2021” -> “ĐHĐCĐ bất thường năm 2021”, website của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và các phương tiện thông tin đại chúng.

4.      Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VietinBank có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 04 tháng 10 năm 2021.

5.      Nội dung:

-         Thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng của VietinBank trên hệ thống giao dịch chứng khoán;

-         Bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024;

-         Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).

6.      Tài liệu ĐHĐCĐ:

Giấy mời tham dự Đại hội được gửi bằng phương thức bảo đảm cho Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký của cổ đông. Mẫu giấy uỷ quyền, Giấy xác nhận tham dự, Chương trình ĐHĐCĐ dự kiến và các tài liệu ĐHĐCĐ được đăng tải bên dưới.

7.      Xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự:

Để công tác tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến/thông qua ủy quyền chậm nhất vào ngày 28/10/2021 bằng việc gửi bản gốc “Giấy xác nhận tham dự”/Giấy ủy quyền” (theo mẫu của VietinBank hoặc quy định của Luật Dân sự) về địa chỉ: Ban Thư ký HĐQT và Quan hệ cổ đông - Văn phòng HĐQT - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Số 108, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Quý cổ đông có thể gửi trước bản chụp/scan tới địa chỉ email: investor@vietinbank.vn và gửi bản gốc qua đường bưu điện sau.

8.     Đăng nhập hệ thống để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến, biểu quyết, bầu cử:

-      Link đăng nhập ĐHĐCĐ trực tuyến: https://vietinbank.daihoicodong.online

-     Hướng dẫn đăng nhập hệ thống để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến, biểu quyết, bầu cử tại đây.

      Mọi thông tin liên quan đến ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức theo số máy: 024.39413622 hoặc gửi email theo địa chỉ: investor@vietinbank.vn.


Tài liệu kèm theo:

1. Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021                                                 [VN]      [EN]

2. Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021                              [VN]      [EN]

3. Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021                                                                     [VN]      [EN]

4. Dự thảo chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021                                                         [VN]      [EN]

5. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021                                                             [VN]      [EN]

6. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021                                                             [VN]       [EN]

7. Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021                                                   [VN]       [EN]

8. Dự thảo Phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021                                                     [VN]       [EN]

9. Dự thảo Phiếu bầu cử TV HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019 – 2024                                        [VN]       [EN]

10. Tờ trình thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng                                [VN]       [EN]

11. Dự thảo Tờ trình bầu bổ sung TV HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019 – 2024                          [VN]       [EN]

12. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019 – 2024      [VN]      [EN]

13. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021                                                                  [VN]      [EN]

 

Tài liệu chính thức:

1. Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021                                                      [VN]      [EN]

2. Dự thảo chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021                                                            [VN]       [EN]

3. Tờ trình thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng                                           [VN]       [EN]

4. Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế Tổ chức và Hoạt động của HĐQT VietinBank                        [VN]       [EN]

5. Tờ trình bầu bổ sung TV HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019 - 2024                                              [VN]      [EN]

6. Tờ trình miễn nhiệm TV BKS VietinBank nhiệm kỳ 2019 - 2024                                                  [VN]      [EN]

7. Dự thảo Quy chế bầu bổ sung TV HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019 - 2024                                [VN]     [EN]

 

Biên bản, Nghị quyết:

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021                                                                                  [VN]      [EN]

2. Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021                                                                                      [VN]       [EN]

Tin mới hơn
27/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029
21/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
29/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Tin cũ hơn
16/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
16/10 Lấy ý kiển cổ đông bằng văn bản năm 2020
11/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
27/02 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024
02/11 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
07/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
03/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
01/12 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016
10/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
02/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
32.350
-0,40 (-1,22%)


18.06.2024

Khối lượng giao dịch 7.746.400
(-13,65%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1279,50
(+0,37%)