Ngắn hạn Dài hạn Triển vọng Thời điểm
B BB+ Ổn định 13/12/2023
Ba2 Ổn định 19/01/2024
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
32.700
+0,40 (1,24%)


05.07.2024

Khối lượng giao dịch 5.590.000
(+116,95%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1283,04
(+0,25%)