Lấy ý kiển cổ đông bằng văn bản năm 2020
16/10/2020       

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông của VietinBank về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với phương án tăng Vốn Điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ các năm 2017, 2018, 2019. Cụ thể như sau:

 

Tên TCPH: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

Tên giao dịch: VietinBank

Trụ sở chính: Số 108, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 39421030 Fax: 04 39421032

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Mã chứng khoán: CTG.

Loại chứng khoán: (1) Cổ phiếu phổ thông chuyển nhượng tự do;

                               (2) Cổ phiếu phổ thông chuyển nhượng có điều kiện.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 5 tháng 11 năm 2020

Lý do và mục đích: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nội dung cụ thể:

1. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

2. Thời gian thực hiện:

- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: Dự kiến ngày 13/11/2020

- Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông: Dự kiến từ ngày 13/11/2020 đến 17h00’ chiều ngày 23/11/2020.

- Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông: Dự kiến ngày 23/11/2020.

3. Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Số 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

4. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thế và trích quỹ các năm 2017, 2018, 2019.

Mọi thông tin liên quan Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức theo số máy: 024.39413622; hoặc gửi email theo địa chỉ: investor.vietinbank.vn.

 

Tài liệu:

 

1. Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản                                                                         [VN]       [EN]

2. Thông báo chốt danh sách tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản                                                                       [VN]       [EN]

3. Phiếu lấy ý kiến cổ đông                                                                                                                                            [VN]       [EN]

4. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông                                                                                                                                    [VN]       [EN]

5. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông                                                                                                                 [VN]       [EN]         

6. Biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản                                                                                 [VN]        [EN]

7. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án tăng Vốn điều lệ                                                                [VN]        [EN]

Tin mới hơn
27/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029
21/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
29/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
03/11 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
16/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Tin cũ hơn
11/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
27/02 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024
02/11 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
07/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
03/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
01/12 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016
10/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
02/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
19/06 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014
17/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
33.100
-0,10 (-0,30%)


17.05.2024

Khối lượng giao dịch 5.948.500
(-58,45%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1273,11
(+0,34%)