Năm Đơn vị: VND Hàng quý | Hàng năm
    Q2 2017Q3 2017Q4 2017Q1 2018
TÀI SẢN
      
I. Tiền mặt, chứng từ có giá trị, ngoại tệ, kim loại quý, đá quý
  6.380.0436.375.5095.979.8306.458.767
II. Tiền gửi tại NHNN
  16.210.20721.320.44720.756.53114.178.763
III. Tín phiếu kho bạc và các giấy tờ có giá ngắn hạn đủ tiêu chuẩn khác
      
IV. Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác
  107.779.68292.536.624107.505.056104.458.035
1. Tiền, Vàng gửi tại các TCTD khác
  104.018.76790.266.312101.932.85399.422.959
2. Cho vay các TCTD khác
  3.760.9152.270.3125.572.2035.035.076
3. Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác
      
V. Chứng khoán kinh doanh
  9.818.6359.007.3243.528.9824.331.351
1. Chứng khoán kinh doanh
  9.890.8449.065.2513.602.4434.355.055
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
  -72.209-57.927-73.461-23.704
VI. Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác
  411.572346.083528.762651.838
VII. Cho vay khách hàng
  721.967.181753.886.890782.385.040816.310.042
1. Cho vay khách hàng
  730.050.316763.162.857790.688.059826.357.266
2. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
  -8.083.135-9.275.967-8.303.019-10.047.224
VIII. Chứng khoán đầu tư
  129.430.973134.021.142128.389.636118.456.926
1. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán
  123.578.024128.893.650125.756.532116.258.348
2. Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
  11.041.10610.804.8565.133.3922.726.748
3. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư
  -5.188.157-5.677.364-2.500.288-528.170
IX. Góp vốn đầu tư dài hạn
  3.179.0943.239.4973.114.1013.214.509
1. Đầu tư vào công ty con
      
2. Góp vốn liên doanh
  2.751.4482.811.8512.704.2552.805.312
3. Đầu tư vào công ty liên kết
      
4. Đầu tư dài hạn khác
  430.445430.445412.645412.645
5. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
  -2.799-2.799-2.799-3.448
X. Tài sản cố định
  10.276.17110.275.45611.436.52711.262.193
1. Tài sản cố định hữu hình
  6.130.9656.112.9796.386.7366.253.885
- Nguyên giá
  12.649.34312.827.45713.310.30213.404.211
- Giá trị hao mòn lũy kế
  -6.518.378-6.714.478-6.923.566-7.150.326
2. Tài sản cố định thuê tài chính
      
- Nguyên giá
      
- Giá trị hao mòn lũy kế
      
3. Tài sản cố định vô hình
  4.145.2064.162.4775.049.7915.008.308
- Nguyên giá
  5.247.5905.300.4026.320.0436.332.256
- Giá trị hao mòn lũy kế
  -1.102.384-1.137.925-1.270.252-1.323.948
5. Chi phí XDCB dở dang
      
XI. Bất động sản đầu tư
      
- Nguyên giá
      
- Giá trị hao mòn lũy kế
      
XII. Tài sản có khác
  30.166.98631.282.90331.397.87434.772.483
1. Các khoản phải thu
  11.878.61512.695.27713.669.32816.816.870
2. Các khoản lãi, phí phải thu
  15.066.92315.422.99714.540.84814.727.284
3. Tài sản thuế TNDN hoãn lại
      
4. Tài sản có khác
  3.223.3433.166.2143.196.7913.235.952
- Trong đó: Lợi thế thương mại
  3.6303.1762.7222.269
5. Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản có nội bảng khác
  -1.895-1.585-9.093-7.623
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
  1.035.620.5441.062.291.8751.095.022.3391.114.094.907
NGUỒN VỐN
      
I. Các khoản nợ chính phủ và NHNN
  25.770.82530.734.15315.206.89928.084.689
II. Tiền gửi và cho vay các TCTD khác
  119.223.170113.113.780115.655.865111.967.071
1. Tiền gửi các tổ chức tín dụng khác
  71.549.30073.600.66369.023.11262.391.015
2. Vay các TCTD khác
  47.673.87039.513.11746.632.75349.576.056
III. Tiền gửi khách hàng
  692.930.741725.041.404752.370.223789.272.736
IV. Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác
      
V. Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư mà ngân hàng chịu rủi ro
  6.505.6876.460.5706.426.7426.500.627
VI. Phát hành giấy tờ có giá
  18.302.67218.302.22122.501.77322.501.764
VII. Các khoản nợ khác
  112.567.389106.359.675119.175.43789.596.133
1. Các khoản lãi, phí phải trả
  10.657.18111.469.69312.353.67013.484.346
2.Thuế TNDN hoãn lại phải trả
      
3. Các khoản phải trả và công nợ khác
  101.674.30794.630.164106.499.62575.765.982
4. Dự phòng rủi ro khác
  235.901259.818322.142345.805
VIII. Vốn và các quỹ
  60.045.33362.003.95363.389.73165.865.904
1. Vốn của Tổ chức tín dụng
  46.208.76746.208.75646.208.75646.208.756
- Vốn điều lệ
  37.234.04637.234.04637.234.04637.234.046
- Vốn đầu tư XDCB
      
- Thặng dư vốn cổ phần
  8.974.7218.974.7108.974.7108.974.710
- Cổ phiếu quỹ
      
- Cổ phiếu ưu đãi
      
- Vốn khác
      
2. Quỹ của TCTD
  6.378.9156.433.5687.465.1237.484.222
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
  560.079564.639550.601569.484
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
      
5. Lợi nhuận chưa phân phối/Lỗ lũy kế
  6.897.5728.796.9909.165.25111.603.442
6. Nguồn kinh phí, Quỹ khác
      
IX. Lợi ích của cổ đông thiểu số
  274.727276.119295.669305.983
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
  1.035.620.5441.062.291.8751.095.022.3391.114.094.907

Thông tin trọng tâm

  • Tổng tài sản tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, đạt 949 nghìn tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2015 và đạt 107% kế hoạch ĐHĐCĐ giao.
  • Tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu về lợi nhuận trong hệ thống. LNTT năm 2016 đạt 8.569 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Trong đó, thu nhập dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực, tăng 26% so với năm 2015.
  • Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng tại 31/12/2016 là 0,9%.
  • Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tại 31/12/2016 là 10,4%.
  • Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016: 7% bằng tiền mặt

Chỉ tiêu cơ bản

CTG 
25.350
21/06/2018


-0,80 (-3,06%)
Khối lượng 2.519.860
(-28,82%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 969,40
(0%)


Liên kết Website