Năm Đơn vị: VND Hàng quý | Hàng năm
    Q3 2017Q4 2017Q1 2018Q2 2018
TÀI SẢN
      
I. Tiền mặt, chứng từ có giá trị, ngoại tệ, kim loại quý, đá quý
  6.375.5095.979.8306.458.7678.080.738
II. Tiền gửi tại NHNN
  21.320.44720.756.53114.178.7634.381.164
III. Tín phiếu kho bạc và các giấy tờ có giá ngắn hạn đủ tiêu chuẩn khác
      
IV. Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác
  92.536.624107.505.056104.458.03582.099.838
1. Tiền, Vàng gửi tại các TCTD khác
  90.266.312101.932.85399.422.95978.453.198
2. Cho vay các TCTD khác
  2.270.3125.572.2035.035.0763.646.640
3. Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác
      
V. Chứng khoán kinh doanh
  9.007.3243.528.9824.331.3513.113.598
1. Chứng khoán kinh doanh
  9.065.2513.602.4434.355.0553.166.704
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
  -57.927-73.461-23.704-53.106
VI. Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác
  346.083528.762651.838 
VII. Cho vay khách hàng
  753.886.890782.385.040816.310.042855.081.224
1. Cho vay khách hàng
  763.162.857790.688.059826.357.266867.566.175
2. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
  -9.275.967-8.303.019-10.047.224-12.484.951
VIII. Chứng khoán đầu tư
  134.021.142128.389.636118.456.926137.510.740
1. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán
  128.893.650125.756.532116.258.348135.336.693
2. Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
  10.804.8565.133.3922.726.7482.651.129
3. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư
  -5.677.364-2.500.288-528.170-477.082
IX. Góp vốn đầu tư dài hạn
  3.239.4973.114.1013.214.5093.141.561
1. Đầu tư vào công ty con
      
2. Góp vốn liên doanh
  2.811.8512.704.2552.805.3122.730.608
3. Đầu tư vào công ty liên kết
      
4. Đầu tư dài hạn khác
  430.445412.645412.645412.645
5. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
  -2.799-2.799-3.448-1.692
X. Tài sản cố định
  10.275.45611.436.52711.262.19311.214.019
1. Tài sản cố định hữu hình
  6.112.9796.386.7366.253.8856.212.443
- Nguyên giá
  12.827.45713.310.30213.404.21113.554.513
- Giá trị hao mòn lũy kế
  -6.714.478-6.923.566-7.150.326-7.342.070
2. Tài sản cố định thuê tài chính
      
- Nguyên giá
      
- Giá trị hao mòn lũy kế
      
3. Tài sản cố định vô hình
  4.162.4775.049.7915.008.3085.001.576
- Nguyên giá
  5.300.4026.320.0436.332.2566.390.484
- Giá trị hao mòn lũy kế
  -1.137.925-1.270.252-1.323.948-1.388.908
5. Chi phí XDCB dở dang
      
XI. Bất động sản đầu tư
      
- Nguyên giá
      
- Giá trị hao mòn lũy kế
      
XII. Tài sản có khác
  31.282.90331.397.87434.772.48335.494.575
1. Các khoản phải thu
  12.695.27713.669.32816.816.87017.646.645
2. Các khoản lãi, phí phải thu
  15.422.99714.540.84814.727.28414.642.754
3. Tài sản thuế TNDN hoãn lại
      
4. Tài sản có khác
  3.166.2143.196.7913.235.9523.212.935
- Trong đó: Lợi thế thương mại
  3.1762.7222.2691.815
5. Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản có nội bảng khác
  -1.585-9.093-7.623-7.759
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
  1.062.291.8751.095.022.3391.114.094.9071.140.117.457
NGUỒN VỐN
      
I. Các khoản nợ chính phủ và NHNN
  30.734.15315.206.89928.084.68950.176.449
II. Tiền gửi và cho vay các TCTD khác
  113.113.780115.655.865111.967.07184.202.709
1. Tiền gửi các tổ chức tín dụng khác
  73.600.66369.023.11262.391.01549.662.200
2. Vay các TCTD khác
  39.513.11746.632.75349.576.05634.540.509
III. Tiền gửi khách hàng
  725.041.404752.370.223789.272.736852.447.029
IV. Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác
     98.116
V. Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư mà ngân hàng chịu rủi ro
  6.460.5706.426.7426.500.6276.545.121
VI. Phát hành giấy tờ có giá
  18.302.22122.501.77322.501.76431.116.883
VII. Các khoản nợ khác
  106.359.675119.175.43789.596.13347.488.687
1. Các khoản lãi, phí phải trả
  11.469.69312.353.67013.484.34614.262.328
2.Thuế TNDN hoãn lại phải trả
      
3. Các khoản phải trả và công nợ khác
  94.630.164106.499.62575.765.98232.880.449
4. Dự phòng rủi ro khác
  259.818322.142345.805345.910
VIII. Vốn và các quỹ
  62.003.95363.389.73165.865.90467.732.254
1. Vốn của Tổ chức tín dụng
  46.208.75646.208.75646.208.75646.208.756
- Vốn điều lệ
  37.234.04637.234.04637.234.04637.234.046
- Vốn đầu tư XDCB
      
- Thặng dư vốn cổ phần
  8.974.7108.974.7108.974.7108.974.710
- Cổ phiếu quỹ
      
- Cổ phiếu ưu đãi
      
- Vốn khác
      
2. Quỹ của TCTD
  6.433.5687.465.1237.484.2227.493.676
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
  564.639550.601569.484657.437
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
      
5. Lợi nhuận chưa phân phối/Lỗ lũy kế
  8.796.9909.165.25111.603.44213.372.385
6. Nguồn kinh phí, Quỹ khác
      
IX. Lợi ích của cổ đông thiểu số
  276.119295.669305.983310.209
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
  1.062.291.8751.095.022.3391.114.094.9071.140.117.457

Thông tin trọng tâm

  • Tổng tài sản tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, đạt 949 nghìn tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2015 và đạt 107% kế hoạch ĐHĐCĐ giao.
  • Tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu về lợi nhuận trong hệ thống. LNTT năm 2016 đạt 8.569 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Trong đó, thu nhập dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực, tăng 26% so với năm 2015.
  • Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng tại 31/12/2016 là 0,9%.
  • Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tại 31/12/2016 là 10,4%.
  • Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016: 7% bằng tiền mặt

Chỉ tiêu cơ bản

CTG 
25.150
16/10/2018


+0,40 (1,62%)
Khối lượng 2.005.520
(-30,48%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 963,37
(+1,23%)


Liên kết Website