XẾP HẠNG TÍN NHIỆM

 

Fitch

Định hạng

Ngày

Nhà phát hành tiền gửi dài hạn

BB-

22/05/2018

Nhà phát hành tiền gửi ngắn hạn

B

26/02/2018

Moody’s

Định hạng

Ngày

Nhà phát hành tiền gửi ngoại tệ dài hạn

B2

23/06/2017 

Nhà phát hành tiền gửi nội tệ dài hạn B1 23/06/2017
Nhà phát hành tiền gửi ngoại tệ ngắn hạn NP 23/06/2017

Nhà phát hành tiền gửi nội tệ ngắn hạn

NP 

 23/06/2017 

Standard & Poor’s

Định hạng

Ngày

Nhà phát hành tiền gửi ngoại tệ dài hạn

BB- 

30/08/2017 

Nhà phát hành tiền gửi nội tệ dài hạn

BB-

30/08/2017

Nhà phát hành tiền gửi ngoại tệ ngắn hạn

B

30/08/2017

Nhà phát hành tiền gửi nội tệ ngắn hạn

B

30/08/2017 

Capital Intelligence

Định hạng

Ngày

Nhà phát hành tiền gửi dài hạn

BB-

09/08/2017 

Nhà phát hành tiền gửi ngắn hạn

B

09/08/2017