XẾP HẠNG TÍN NHIỆM

 

Fitch

Định hạng

Ngày

Nhà phát hành tiền gửi dài hạn

BB-

22/05/2018

Nhà phát hành tiền gửi ngắn hạn

B

22/05/2018

Moody’s

Định hạng

Ngày

Nhà phát hành tiền gửi ngoại tệ dài hạn

B1

14/11/2018 

Nhà phát hành tiền gửi nội tệ dài hạn Ba3 14/11/2018
Nhà phát hành tiền gửi ngoại tệ ngắn hạn NP 14/11/2018

Nhà phát hành tiền gửi nội tệ ngắn hạn

NP 

 14/11/2018

Standard & Poor’s

Định hạng

Ngày

Nhà phát hành tiền gửi ngoại tệ dài hạn

BB- 

30/08/2018

Nhà phát hành tiền gửi nội tệ dài hạn

BB-

30/08/2018

Nhà phát hành tiền gửi ngoại tệ ngắn hạn

B

30/08/2018

Nhà phát hành tiền gửi nội tệ ngắn hạn

B

30/08/2018

Capital Intelligence

Định hạng

Ngày

Nhà phát hành tiền gửi dài hạn

BB-

07/08/2018

Nhà phát hành tiền gửi ngắn hạn

B

07/08/2018