XẾP HẠNG TÍN NHIỆM

 

Fitch

Định hạng

Ngày

Nhà phát hành tiền gửi dài hạn

B+

01/04/2016

Nhà phát hành tiền gửi ngắn hạn

B

01/04/2016

Moody’s

Định hạng

Ngày

Nhà phát hành tiền gửi dài hạn

B2

05/09/2016

Nhà phát hành tiền gửi ngắn hạn

NP

05/09/2016

Standard & Poor’s

Định hạng

Ngày

Nhà phát hành tiền gửi ngoại tệ dài hạn

BB-

11/08/2016

Nhà phát hành tiền gửi nội tệ dài hạn

BB-

11/08/2016

Nhà phát hành tiền gửi ngoại tệ ngắn hạn

B

11/08/2016

Nhà phát hành tiền gửi nội tệ ngắn hạn

B

11/08/2016

Capital Intelligence

Định hạng

Ngày

Nhà phát hành tiền gửi dài hạn

BB-

05/08/2016

Nhà phát hành tiền gửi ngắn hạn

B

05/08/2016