Năm: Đơn vị: VND Hàng quý | Hàng năm

    Q3 2022Q4 2022Q1 2023Q2 2023Q3 2023
TÀI SẢN
       
I. Tiền mặt, chứng từ có giá trị, ngoại tệ, kim loại quý, đá quý
  10.642.17611.066.95610.509.89410.173.5359.468.579
II. Tiền gửi tại NHNN
  14.378.54129.727.11022.479.72923.584.48534.735.212
III. Tín phiếu kho bạc và các giấy tờ có giá ngắn hạn đủ tiêu chuẩn khác
       
IV. Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác
  238.664.064243.099.096207.791.425230.782.730254.955.175
1. Tiền, Vàng gửi tại các TCTD khác
  210.978.734223.093.936189.864.447210.462.034232.232.807
2. Cho vay các TCTD khác
  27.685.33020.005.16017.926.97820.320.69622.722.368
3. Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác
       
V. Chứng khoán kinh doanh
  1.174.8721.419.7891.145.8921.441.6121.567.526
1. Chứng khoán kinh doanh
  1.330.1761.622.9671.368.9521.622.4891.769.594
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
  -155.304-203.178-223.060-180.877-202.068
VI. Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác
  6.466.3313.077.8522.157.0821.370.944 
VII. Cho vay khách hàng
  1.205.989.3351.245.057.8761.303.638.9651.330.128.7081.353.619.192
1. Cho vay khách hàng
  1.245.238.5381.274.821.7091.333.109.4611.359.356.6811.386.280.071
2. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
  -39.249.203-29.763.833-29.470.496-29.227.973-32.660.879
VIII. Chứng khoán đầu tư
  187.035.417180.312.848200.464.866193.231.588163.427.518
1. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán
  185.475.277178.685.028198.828.280192.015.273162.251.506
2. Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
  1.696.9261.696.7781.696.7781.266.7781.266.778
3. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư
  -136.786-68.958-60.192-50.463-90.766
IX. Góp vốn đầu tư dài hạn
  3.484.8833.586.4153.547.2863.269.6603.287.036
1. Đầu tư vào công ty con
       
2. Góp vốn liên doanh
  3.271.6143.303.1603.331.0053.053.379 
3. Đầu tư vào công ty liên kết
      3.070.755
4. Đầu tư dài hạn khác
  234.462302.650234.462234.462234.462
5. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
  -21.193-19.395-18.181-18.181-18.181
X. Tài sản cố định
  10.007.62910.202.19110.057.2089.867.7909.766.512
1. Tài sản cố định hữu hình
  5.847.3746.047.4805.966.5055.842.6985.791.752
- Nguyên giá
  15.849.32516.190.83016.275.14816.302.76216.406.747
- Giá trị hao mòn lũy kế
  -10.001.951-10.143.350-10.308.643-10.460.064-10.614.995
2. Tài sản cố định thuê tài chính
       
- Nguyên giá
       
- Giá trị hao mòn lũy kế
       
3. Tài sản cố định vô hình
  4.160.2554.154.7114.090.7034.025.0923.974.760
- Nguyên giá
  6.680.8916.779.2976.781.1476.779.2536.796.800
- Giá trị hao mòn lũy kế
  -2.520.636-2.624.586-2.690.444-2.754.161-2.822.040
5. Chi phí XDCB dở dang
       
XI. Bất động sản đầu tư
       
- Nguyên giá
       
- Giá trị hao mòn lũy kế
       
XII. Tài sản có khác
  72.946.35581.638.41662.169.83656.253.47057.511.545
1. Các khoản phải thu
  57.651.35865.993.79245.416.72739.818.15841.642.077
2. Các khoản lãi, phí phải thu
  11.982.84112.386.50313.543.98313.307.35812.780.505
3. Tài sản thuế TNDN hoãn lại
  338    
4. Tài sản có khác
  3.371.0913.317.7853.271.5503.189.4263.198.694
- Trong đó: Lợi thế thương mại
       
5. Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản có nội bảng khác
  -59.273-59.664-62.424-61.472-109.731
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
  1.750.789.6031.809.188.5491.823.962.1831.860.104.5221.888.338.295
NGUỒN VỐN
       
I. Các khoản nợ chính phủ và NHNN
  98.639.999104.779.302100.058.5955.438.19821.577.020
II. Tiền gửi và cho vay các TCTD khác
  232.869.143210.159.957177.278.728263.937.809288.612.623
1. Tiền gửi các tổ chức tín dụng khác
  135.559.354140.662.163122.250.948218.049.015247.168.976
2. Vay các TCTD khác
  97.309.78969.497.79455.027.78045.888.79441.443.647
III. Tiền gửi khách hàng
  1.189.722.9371.249.181.0341.272.350.3831.310.048.4511.310.323.594
IV. Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác
      50.406
V. Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư mà ngân hàng chịu rủi ro
  2.428.7622.392.2012.318.7122.406.1122.498.010
VI. Phát hành giấy tờ có giá
  80.824.04791.370.419111.592.448112.618.35987.878.620
VII. Các khoản nợ khác
  40.196.05943.000.91447.418.14447.595.22055.392.899
1. Các khoản lãi, phí phải trả
  20.975.70021.434.69325.909.60529.355.61931.092.405
2.Thuế TNDN hoãn lại phải trả
    112112112
3. Các khoản phải trả và công nợ khác
  18.121.89420.527.43120.449.26217.159.41623.144.651
4. Dự phòng rủi ro khác
  1.098.4651.038.7901.059.1651.080.0731.155.731
VIII. Vốn và các quỹ
  105.378.347107.561.195112.186.390117.254.825121.167.555
1. Vốn của Tổ chức tín dụng
  57.612.47857.868.21557.868.21557.868.21557.868.215
- Vốn điều lệ
  48.057.50648.057.50648.057.50648.057.50648.057.506
- Vốn đầu tư XDCB
       
- Thặng dư vốn cổ phần
  8.974.6748.974.6778.974.6778.974.6778.974.677
- Cổ phiếu quỹ
       
- Cổ phiếu ưu đãi
       
- Vốn khác
  580.298836.032836.032836.032836.032
2. Quỹ của TCTD
  13.657.09116.084.51316.075.41716.085.75116.089.954
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
  154.445120.99375.3536.86061.591
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
       
5. Lợi nhuận chưa phân phối/Lỗ lũy kế
  33.954.33333.487.47438.167.40543.293.99947.147.795
6. Nguồn kinh phí, Quỹ khác
       
IX. Lợi ích của cổ đông thiểu số
  730.309743.527758.783805.548837.568
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
  1.750.789.6031.809.188.5491.823.962.1831.860.104.5221.888.338.295
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian.
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
35.950
-0,05 (-0,14%)


05.03.2024

Khối lượng giao dịch 1.563.500
(-91,22%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1258,30
(-0,25%)