Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
07/03/2018 8:31:26 SA        -

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Cụ thể như sau:

1. Địa điểm: Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.

2. Thời giantừ 07h30’ Thứ Bảy – ngày 21 tháng 4 năm 2018.

3. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VietinBank có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 26 tháng 3 năm 2018.

4. Nội dung Đại hội:

-       Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018;

-         Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2018;

-         Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018;

-       Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

-         Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;

-         Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018;

-         Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank;

-         Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).

 

Tài liệu đại hội:

+ Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018

[ VN ]   [ EN ]

+ Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018

VN ]   EN ]

+ Sơ đồ đến Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank

VN ]   [ EN ]

+ Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2018

VN ]   [ EN ]

+ Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

VN ]   [ EN ]

+ Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

VN ]   [ EN ]

+ Dự thảo Quy chế ĐHĐCĐ thường niên 2018

VN ]   [ EN ]

+ Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018

VN ]   EN ]

Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2018

VN ]   [ EN ]

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018

VN ]   [ EN ]

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

VN ]   [ EN ]

Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

VN ]   [ EN ] 

+ Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018

VN ]   [ EN ]

+ Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung các quy định quản trị của VietinBank

VN ]   [ EN ]

     -  PL 1: Nội dung sửa đổi Điều lệ VietinBank

[ VN ]   [ EN ]

    -  PL 2: Nội dung sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ VietinBank

VN ]   [ EN ]

      -  PL 3: Nội dung sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT

VN ]   [ EN ]

+ Tờ trình về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

VN ]   [ EN ]   

    -  Dự thảo Quy chế Ban kiểm soát

VN ]    [ EN ]

+ Tờ trình về việc ủy quyền tổ chức xây dựng và phê duyệt Quy chế tài chính áp dụng đối với VietinBank

VN ]   [ EN ]

+ Tờ trình thông qua việc chấm dứt giao dịch sáp nhập PGBank vào VietinBank

VN ]     [ EN ]

+ Tờ trình công tác nhân sự VietinBank

VN ]    [ EN ]

+ Quy chế bầu TV HĐQT

VN ]     [ EN ]

+ Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2018 [ VN ]    [ EN ]
+ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018
[ VN    [ EN ]

                                                  

 

 

 

CTG 
20.800
15/02/2019


-0,05 (-0,24%)
Khối lượng 4.246.880
(-15,67%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 950,89
(-0,15%)


Liên kết Website