Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
02/11/2018        
Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018. Cụ thể như sau: 
1. Địa điểm: Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.
2. Thời giantừ 07h30’ Thứ Bảy – ngày 08 tháng 12 năm 2018.
3. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VietinBank có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 21 tháng 11 năm 2018.
4. Nội dung Đại hội:
- Tờ trình phê duyệt chỉ tiêu KHKD năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Tờ trình về phương án cơ cấu lại Dự án đầu tư Tòa nhà Trụ sở chính VietinBank tại Ciputra;
- Tờ trình về công tác nhân sự VietinBank;
- Các nội dung khác (nếu có).
 
Tài liệu Đại hội:
 
1. Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018                                                                           [VN]      [EN]     
2. Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018                                                           [VN]      [EN]
3. Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 (dự kiến)                                                                                           [VN]      [EN]
4. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018                                                                                           [VN]      [EN]
5. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018                                                                                           [VN]      [EN]
6. Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018                                                                                 [VN]      [EN]
7. Tờ trình phê duyệt chỉ tiêu KHKD năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017                                   [VN]      [EN]
8. Tờ trình về phương án cơ cấu lại Dự án đầu tư Tòa nhà Trụ sở chính VietinBank tại Ciputra                                [VN]      
9. Tờ trình về công tác nhân sự VietinBank                                                                                                                  [VN]      [EN]
10. Sơ yếu lý lịch Quyền TGĐ Trần Minh Bình                                                                                                             [VN]      [EN]
11. Quy chế bầu TV HĐQT VietinBank                                                                                                                         [VN]      [EN]
12. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018                                                                                    [VN]      [EN]
13. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018                                                                                        [VN]      [EN]
 
 
 

 

CTG 
24.950
17/01/2020


+0,05 (0,20%)
Khối lượng 7.722.750
(-3,50%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 978,96
(+0,48%)


Liên kết Website