BIẾN ĐỘNG GIÁ GIAO DỊCH
+/- Qua 1 tuần +0,04%
+/- Qua 1 tháng -0,05%
+/- Qua 1 quý -0,20%
+/- Qua 1 năm -0,29%
+/- Niêm yết
Cao nhất trong 52 tuần (04/06/2021) 54.900
Thấp nhất trong 52 tuần (13/05/2022) 23.500
Từ ngày:
Đến ngày:
  Giá:   28.300 VND Giá:   27.000 VND
KLGD:   3.380.800 CP KLGD:   1.903.400 CP
Kết quả:    Trong 22 ngày giao dịch
  Biến động giá: -1.300 VND (-4,59%)
  Giá cao nhất: 28.300 VND  (27/04/2022)
  Giá thấp nhất: 23.900 VND  (13/05/2022)
  KLGD/ ngày: 4.876.648 CP 
  KLGD nhiều nhất: 8.034.400 CP  (13/05/2022)
  KLGD ít nhất: 1.903.400 CP  (27/05/2022)
Khối lượng giao dịch bình quân / ngày
KLGD/ngày (1 tuần) 4.016.780
KLGD/ngày (1 tháng) 4.951.440
KLGD/ngày (1 quý) 5.746.290
KLGD/ngày (1 năm) 11.473.028
Nhiều nhất 52 tuần (13/01/2022) 35.249.400
Ít nhất 52 tuần (27/05/2022) 1.903.400
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán Mua/Bán KLGD GTGD
(Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
27/05/2022 27,00 0 0 0 0 0 1.903.400 36.100.981
26/05/2022 26,70 2.683 7.723.100 3.575 9.298.100 -1.575.000 3.900.600 104.595.302
25/05/2022 26,90 2.983 9.468.100 3.787 8.725.800 742.300 5.502.000 146.294.725
24/05/2022 26,00 2.376 8.783.800 3.049 7.002.700 1.781.100 4.449.100 113.680.689
23/05/2022 25,00 3.767 7.969.100 1.851 7.401.600 567.500 4.328.800 110.186.192
20/05/2022 25,90 2.750 9.467.600 2.172 8.378.900 1.088.700 5.051.800 132.426.976
19/05/2022 26,10 4.049 8.752.900 2.256 7.097.300 1.655.600 4.270.100 111.181.533
18/05/2022 26,60 3.189 11.245.500 3.856 11.813.000 -567.500 6.546.500 175.488.305
17/05/2022 26,25 3.390 9.953.300 3.247 7.107.600 2.845.700 5.909.200 151.341.644
16/05/2022 24,55 3.278 8.497.300 3.252 8.102.000 395.300 5.223.400 130.334.381
13/05/2022 23,90 6.392 12.178.800 3.972 12.258.600 -79.800 8.034.400 196.158.269
12/05/2022 25,00 5.618 8.480.000 2.451 10.301.600 -1.821.600 6.390.806 161.794.784
11/05/2022 26,70 4.350 10.907.000 3.848 9.425.000 1.482.000 5.787.100 150.031.166
10/05/2022 25,20 5.336 12.496.100 2.449 10.104.000 2.392.100 6.494.400 160.822.711
09/05/2022 25,15 4.624 7.667.400 2.342 9.757.200 -2.089.800 5.432.800 139.460.900
06/05/2022 27,00 2.467 3.934.200 1.821 4.654.500 -720.300 2.455.600 67.300.083
05/05/2022 27,90 2.911 7.677.700 2.544 6.926.400 751.300 4.604.600 126.486.612
04/05/2022 27,00 4.721 6.883.900 2.015 8.029.100 -1.145.200 4.604.700 126.132.311
29/04/2022 27,75 5.276 9.519.100 2.243 9.938.400 -419.300 6.067.200 169.926.880
28/04/2022 28,20 2.557 4.507.400 1.743 4.827.300 -319.900 2.072.300 58.335.991
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
27.150
+0,45 (1,69%)


27.05.2022

Khối lượng giao dịch 1.903.400
(-51,20%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1277,77
(+0,73%)