BIẾN ĐỘNG GIÁ GIAO DỊCH
+/- Qua 1 tuần -0,03%
+/- Qua 1 tháng +0,01%
+/- Qua 1 quý +0,07%
+/- Qua 1 năm +0,25%
+/- Niêm yết
Cao nhất trong 52 tuần (14/09/2023) 33.650
Thấp nhất trong 52 tuần (10/10/2022) 19.500
Từ ngày:
Đến ngày:
  Giá:   31.750 VND Giá:   31.650 VND
KLGD:   5.097.915 CP KLGD:   8.222.000 CP
Kết quả:    Trong 21 ngày giao dịch
  Biến động giá: -100 VND (-0,31%)
  Giá cao nhất: 33.200 VND  (14/09/2023)
  Giá thấp nhất: 31.150 VND  (28/08/2023)
  KLGD/ ngày: 6.907.253 CP 
  KLGD nhiều nhất: 14.175.200 CP  (14/09/2023)
  KLGD ít nhất: 3.724.406 CP  (08/09/2023)
Khối lượng giao dịch bình quân / ngày
KLGD/ngày (1 tuần) 7.118.860
KLGD/ngày (1 tháng) 7.002.482
KLGD/ngày (1 quý) 7.390.247
KLGD/ngày (1 năm) 5.444.486
Nhiều nhất 52 tuần (14/06/2023) 17.453.300
Ít nhất 52 tuần (21/04/2023) 958.500
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán Mua/Bán KLGD GTGD
(Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
22/09/2023 31,65 4.433 13.672.262 2.972 12.022.730 1.649.532 8.222.000 258.940.075
21/09/2023 31,70 0 0 0 0 0 6.067.300 193.127.042
20/09/2023 32,05 3.803 14.329.409 1.940 10.087.416 4.241.993 7.159.400 229.458.505
19/09/2023 32,10 3.312 12.898.703 2.593 9.226.594 3.672.109 4.953.200 158.093.984
18/09/2023 32,05 4.641 14.203.702 3.034 14.232.065 -28.363 9.192.400 295.606.422
15/09/2023 32,75 4.230 9.895.433 3.722 14.886.433 -4.991.000 7.381.800 243.540.178
14/09/2023 33,20 6.907 26.353.423 8.578 26.275.564 77.859 14.175.200 471.865.873
13/09/2023 32,55 4.192 13.996.002 3.807 13.178.182 817.820 8.069.400 261.224.575
12/09/2023 32,30 2.854 7.694.211 2.282 7.707.226 -13.015 4.591.157 146.689.653
11/09/2023 31,90 3.880 11.428.770 3.632 13.022.812 -1.594.042 8.329.560 268.297.415
08/09/2023 32,30 3.229 6.902.175 2.379 7.611.219 -709.044 3.724.406 121.140.107
07/09/2023 32,65 3.279 13.370.054 5.445 15.492.997 -2.122.943 7.906.305 260.654.452
06/09/2023 32,65 3.364 8.049.540 2.941 10.321.856 -2.272.316 4.513.907 146.183.186
05/09/2023 32,65 3.033 8.963.529 5.269 14.167.922 -5.204.393 6.038.603 198.214.749
31/08/2023 32,45 3.086 8.759.764 4.215 11.270.403 -2.510.639 5.322.802 172.318.192
30/08/2023 32,10 2.975 11.884.270 4.684 12.778.311 -894.041 9.415.201 300.724.517
29/08/2023 31,25 2.770 7.059.366 3.254 9.619.999 -2.560.633 3.826.403 120.351.851
28/08/2023 31,15 3.442 9.233.226 2.364 8.500.928 732.298 5.431.303 169.178.543
25/08/2023 31,15 4.722 13.951.602 2.291 12.669.299 1.282.303 8.726.804 273.145.748
24/08/2023 31,75 3.564 8.746.752 2.685 8.008.706 738.046 5.097.915 159.756.658
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
31.650
-0,05 (-0,16%)


22.09.2023

Khối lượng giao dịch 8.222.000
(+35,51%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1193,05
(-1,62%)