Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
17/03/2014 2:34:10 CH        -

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của VietinBank đã được tổ chức thành công:

  • Thời gian: ngày 29 tháng 4 năm 2014
  • Địa điểm: Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.
  • Nội dung  họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014:

-      Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013, định hướng và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014;

-      Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2013 theo quy định của Điều lệ;

-     Báo cáo của HĐQT tổng kết nhiệm kỳ 2009-2014, định hướng nhiệm kỳ 2014-2019;

-      Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của ngân hàng;

-     Báo cáo kiểm điểm hoạt động nhiệm kỳ 2009-2014 của Ban kiểm soát;

-      Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013; thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;

-      Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;

-      Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014;

-      Tờ trình thông qua dự án mua BH trách nhiệm TV HĐQT - Cấp quản lý

-      Tờ trình thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ VietinBank;

-      Tờ trình về việc bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019;

-      Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank.

 

 

Mọi thông tin chi tiết liên quan xin vui lòng liên hệ về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Tổ Quan hệ Nhà đầu tư - Phòng Thị trường vốn, số điện thoại 04-39413622, hoặc gửi Email theo địa chỉ:  investor@vietinbank.vn).


 

Tài liệu Đại hội:

 

+ Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014  VN ]
+ Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014  VN ]
+ Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 VN ]
+ Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014      VN ]   EN ]
+ Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2014   VN ]   EN ]
+ Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ  thường niên năm 2014    VN ]   EN ]
+ Dự thảo Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2014   VN ]   EN ]
+ Báo cáo kết quả HĐKD 2013 và định hướng kế hoạch kinh doanh 2014  VN ]   EN ]
+ Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2013 VN ]   EN ]
Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của ngân hàng  VN ]   EN ]
Tờ trinh thông qua BCTC năm 2013 và lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC 2015  VN ]   EN ]
+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2013    VN ]   EN ]
+ Tờ trình thông qua dự án mua bảo hiểm cho HĐQT - cấp quản lý   VN ]   EN ]
+ Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2014   VN ]   EN ]
+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank     VN ]   EN ]
+ Quy chế bầu thành viên HĐQT   VN ]   EN ]
+ Tờ trình bầu thành viên HĐQT VietinBank      VN ]   EN ]
+ Sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT    VN ]
+ Quy chế bầu thành viên BKS    VN ]   EN ]
+ Tờ trình bầu thành viên BKS VietinBank VN ]   EN ]
+ Sơ yếu lý lịch thành viên BKS VN ]
+ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014  VN ]   EN ]
+ Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2014    VN ]

 

Tin mới hơn
27/02 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024
02/11 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
07/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
15/09 Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
03/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
03/01 Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt
01/12 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016
10/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
11/06 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt
02/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Tin cũ hơn
15/11 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2013
26/08 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
23/07 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2013
03/06 Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2013
11/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
17/01 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013
30/11 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2012
16/05 Hội nghị Chuyên gia phân tích 2012
21/03 Tăng vốn điều lệ năm 2012
22/02 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

 

CTG 
22.550
13/03/2019


+0,45 (2,04%)
Khối lượng 14.616.340
(+53,56%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1005,41
(+0,41%)


Liên kết Website