CBTT BCTC riêng lẻ, hợp nhất Quý IV/2023; giải trình biến động lợi nhuận Quý IV/2023 và điều chỉnh hồi tố số liệu BCTC kiểm toán năm 2022 theo Kiểm toán Nhà nước
30/01/2024       

a. Báo cáo tài chính (BCTC) riêng lẻ và hợp nhất Quý IV/2023.
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) công bố thông tin BCTC riêng lẻ, hợp nhất Quý IV/2023 và giải trình biến động lợi nhuận, bao gồm:
- Báo cáo tình hình tài chính;
- Báo cáo kết quả hoạt động;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính, trong đó giải trình biến động lợi nhuận được trình bày tại thuyết minh số 24.


b. Điều chỉnh hồi tố số liệu BCTC kiểm toán năm 2022 theo Kiểm toán Nhà nước (KTNN)
VietinBank nhận được công văn số 297/KTNN-TH ngày 29/12/2023 của KTNN về việc gửi Báo cáo kiểm toán năm 2022 của VietinBank.
Theo đó, VietinBank đã thực hiện điều chỉnh số liệu BCTC riêng lẻ và hợp nhất năm 2022 được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập theo Báo cáo kiểm toán của KTNN. Do KTNN chỉ điều chỉnh số liệu trên Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất, Báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất nên VietinBank điều chỉnh tương ứng với Báo cáo tình hình tài chính riêng lẻ và Báo cáo kết quả hoạt động riêng lẻ (Báo cáo lưu chuyển tiền tệ không bị điều chỉnh). VietinBank điều chỉnh hồi tố số liệu BCTC kiểm toán năm 2022 theo KTNN bắt đầu từ kỳ BCTC Quý IV/2023, số liệu trên BCTC Quý I, II và III/2023 giữ nguyên không thay đổi.
Nguyên nhân chênh lệch số liệu BCTC năm 2022 giữa báo cáo của KTNN và BCTC đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập của VietinBank bao gồm:
• Đối với Báo cáo tình hình tài chính: KTNN đã điều chỉnh các khoản mục: cho vay khách hàng, dự phòng rủi ro cho vay khách hàng, tài sản cố định, tài sản có khác, các khoản nợ khác, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và một số chỉ tiêu ngoài báo cáo tình hình tài chính.
• Đối với báo cáo kết quả hoạt động: KTNN đã điều chỉnh các khoản mục: thu nhập từ hoạt động khác, chi phí hoạt động, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng và chi phí thuế TNDN.
BCTC riêng lẻ và hợp nhất Quý IV/2023 được công bố kèm theo công văn này (mục a) đã trình bày lại số liệu đầu kỳ theo điều chỉnh KTNN như nêu trên và Phụ lục đính kèm.

Tin mới hơn
23/02 CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
01/02 CBTT HĐQT thông qua văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng kết nối giữa VietinBank và VietinBank Capital
Tin cũ hơn
30/01 CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023
29/01 CBTT Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng (kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023)
19/01 CBTT báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng trong năm 2023
12/01 Công bố thông tin Thông báo của HSX về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết
11/01 Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của VietinBank do thay đổi Vốn Điều lệ
10/01 CBTT Quyết định sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của VietinBank
09/01 CBTT Quyết định của PTGĐ phụ trách BĐH về việc thay đổi địa điểm trụ sở VietinBank - Chi nhánh Sầm Sơn
05/01 CBTT ngày giao dịch đầu tiên trái phiếu niêm yết của VietinBank tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
03/01 CBTT Quyết định của Sở GDCK TP.HCM về việc chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu CTG
02/01 CBTT các Quyết định chấp thuận niêm yết trái phiếu VietinBank tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
35.550
-0,40 (-1,11%)


29.02.2024

Khối lượng giao dịch 12.798.100
(+30,20%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1252,73
(-0,15%)