CBTT bổ nhiệm 03 Phó Tổng Giám đốc VietinBank
09/05/2022       

 Căn cứ: Quyết định số 8888/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 9/5/2022, Quyết định số 669/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 9/5/2022, Quyết định số 1299/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày     9/5/2022 của HĐQT VietinBank về việc “Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc VietinBank”, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của VietinBank như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

TT

Họ và tên

Chức vụ trước khi bổ nhiệm

Chức vụ được bổ nhiệm

Thời hạn bổ nhiệm

Ngày bắt đầu có hiệu lực

1

Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung

Giám đốc VietinBank – Chi nhánh Thành phố Hà Nội

Phó Tổng Giám đốc VietinBank

05 năm

12/5/2022

2

Ông Lê Duy Hải

Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp VietinBank

Phó Tổng Giám đốc VietinBank

05 năm

9/5/2022

3

Ông Hoàng Ngọc Phương

Giám đốc Khối Vận hành VietinBank

Phó Tổng Giám đốc VietinBank

05 năm

12/5/2022

Trường hợp miễn nhiệm: Không áp dụng.

Tin mới hơn
01/07 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng bảo hiểm BBB&ECC với VBI
30/06 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (theo NĐ 47/2021/NĐ-CP)
24/06 Thông báo thay đổi Giấy phép Thành lập và Hoạt động của VietinBank
26/05 CBTT HĐQT thông qua 02 hợp đồng mua chứng chỉ tiền gửi với VBI
16/05 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 với VietinBankSc
16/05 Công bố thông tin ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập năm 2022
Tin cũ hơn
04/05 Thông báo thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và Phó Tổng Giám đốc VietinBank
29/04 CBTT Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2022 của VietinBank
28/04 CBTT cập nhật, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 của VietinBank
28/04 CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh phương án trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt năm 2020
28/04 Công bố thông tin BCTC riêng lẻ và hợp nhất Quý I/2022
25/04 HĐQT thông qua Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ thanh toán VNĐ với VietinBank Lào
19/04 CBTT Báo cáo thường niên 2021 của VietinBank
14/04 Nghị quyết HĐQT phê duyệt phương án phát hành tổng thể trái phiếu tăng vốn cấp 2 (trái phiếu thứ cấp) theo hình thức riêng lẻ năm 2022
08/04 Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022
05/04 HĐQT thông qua Hợp đồng thế chấp tài sản với VietinBank Lào

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
26.950
+0,80 (3,06%)


01.07.2022

Khối lượng giao dịch 3.534.400
(+13,40%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1198,90
(+0,11%)