Thông báo thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và Phó Tổng Giám đốc VietinBank
04/05/2022       

 Căn cứ: (i) Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 số 25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã được công bố thông tin vào ngày 29/4/2022, trong đó Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với Ông Nguyễn Đức Thành – Phó Tổng giám đốc VietinBank; (ii) Quyết định số 255/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 4/5/2022 của HĐQT VietinBank về việc “Thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc VietinBank”, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của VietinBank như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

-     Ông: Nguyễn Đức Thành

-     Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc VietinBank;

-     Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT VietinBank;

-     Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2019-2024;

-     Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/4/2022.

Trường hợp miễn nhiệm:

-     Ông: Nguyễn Đức Thành

-      Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc VietinBank;

-      Lý do miễn nhiệm: Để đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT VietinBank;

-      Ngày bắt đầu có hiệu lực: 4/5/2022.

Tin mới hơn
15/09 CBTT Quyết định của PTGĐ phụ trách BĐH về việc thay đổi địa điểm trụ sở VietinBank - Chi nhánh Tuyên Quang
14/09 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng dịch vụ quản lý khoản phải thu thông qua định danh tài khoản giữa VietinBank với VBI
06/09 CBTT HĐQT thông qua các Hợp đồng hạn mức giao dịch trên thị trường liên ngân hàng giữa VietinBank với Ngân hàng MUFG - chi nhánh TP.HCM
06/09 Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp cho trái phiếu VietinBank
29/08 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng khung tiền gửi bằng VND với Ngân hàng MUFG – Chi nhánh TP.HCM
28/08 CBTT Nghị quyết HĐQT VietinBank phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ
25/08 Thông báo thay đổi Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban Điều hành của VietinBank
25/08 CBTT HĐQT thông qua các Hợp đồng thế chấp tài sản giữa VietinBank với VBI
23/08 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng bảo hiểm tiền giữa VietinBank với VBI
18/08 CBTT HĐQT thông qua Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng đại lý bảo hiểm giữa VietinBank với VBI
Tin cũ hơn
29/04 CBTT Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2022 của VietinBank
28/04 CBTT cập nhật, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 của VietinBank
28/04 CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh phương án trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt năm 2020
28/04 Công bố thông tin BCTC riêng lẻ và hợp nhất Quý I/2022
25/04 HĐQT thông qua Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ thanh toán VNĐ với VietinBank Lào
19/04 CBTT Báo cáo thường niên 2021 của VietinBank
14/04 Nghị quyết HĐQT phê duyệt phương án phát hành tổng thể trái phiếu tăng vốn cấp 2 (trái phiếu thứ cấp) theo hình thức riêng lẻ năm 2022
08/04 Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022
05/04 HĐQT thông qua Hợp đồng thế chấp tài sản với VietinBank Lào
05/04 Công bố thông tin báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2021

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
31.650
-0,05 (-0,16%)


22.09.2023

Khối lượng giao dịch 8.222.000
(+35,51%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1193,05
(-1,62%)