Thông báo thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và Phó Tổng Giám đốc VietinBank
04/05/2022       

 Căn cứ: (i) Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 số 25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã được công bố thông tin vào ngày 29/4/2022, trong đó Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với Ông Nguyễn Đức Thành – Phó Tổng giám đốc VietinBank; (ii) Quyết định số 255/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 4/5/2022 của HĐQT VietinBank về việc “Thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc VietinBank”, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của VietinBank như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

-     Ông: Nguyễn Đức Thành

-     Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc VietinBank;

-     Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT VietinBank;

-     Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2019-2024;

-     Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/4/2022.

Trường hợp miễn nhiệm:

-     Ông: Nguyễn Đức Thành

-      Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc VietinBank;

-      Lý do miễn nhiệm: Để đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT VietinBank;

-      Ngày bắt đầu có hiệu lực: 4/5/2022.

Tin mới hơn
30/11 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe VBI Care với VBI
25/11 Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT sửa đổi Phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022
17/11 HĐQT thông qua Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm công cộng với VBI
11/11 HĐQT thông qua các Hợp đồng hạn mức giao dịch trên thị trường liên ngân hàng giữa VietinBank và Indovina Bank
02/11 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản máy ATM và tiền trong máy ATM, thiếu hụt quỹ ATM với VBI Thăng Long
28/10 Công bố thông tin BCTC riêng lẻ và hợp nhất Quý III/2022
20/10 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng thế chấp tài sản giữa VietinBank với VBI
18/10 CBTT thay đổi Người phụ trách quản trị công ty
12/10 CBTT bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc VietinBank - Ông Đỗ Thanh Sơn
07/10 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng bảo hiểm Lòng trung thành (BBB lớp dưới) giữa VietinBank với VBI
Tin cũ hơn
29/04 CBTT Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2022 của VietinBank
28/04 CBTT cập nhật, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 của VietinBank
28/04 CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh phương án trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt năm 2020
28/04 Công bố thông tin BCTC riêng lẻ và hợp nhất Quý I/2022
25/04 HĐQT thông qua Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ thanh toán VNĐ với VietinBank Lào
19/04 CBTT Báo cáo thường niên 2021 của VietinBank
14/04 Nghị quyết HĐQT phê duyệt phương án phát hành tổng thể trái phiếu tăng vốn cấp 2 (trái phiếu thứ cấp) theo hình thức riêng lẻ năm 2022
08/04 Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022
05/04 HĐQT thông qua Hợp đồng thế chấp tài sản với VietinBank Lào
05/04 Công bố thông tin báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2021

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
26.150
-1,10 (-4,04%)


01.12.2022

Khối lượng giao dịch 10.765.700
(+65,25%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1036,28
(-1,16%)