Thông báo thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và Phó Tổng Giám đốc VietinBank
04/05/2022       

 Căn cứ: (i) Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 số 25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã được công bố thông tin vào ngày 29/4/2022, trong đó Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với Ông Nguyễn Đức Thành – Phó Tổng giám đốc VietinBank; (ii) Quyết định số 255/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 4/5/2022 của HĐQT VietinBank về việc “Thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc VietinBank”, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của VietinBank như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

-     Ông: Nguyễn Đức Thành

-     Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc VietinBank;

-     Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT VietinBank;

-     Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2019-2024;

-     Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/4/2022.

Trường hợp miễn nhiệm:

-     Ông: Nguyễn Đức Thành

-      Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc VietinBank;

-      Lý do miễn nhiệm: Để đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT VietinBank;

-      Ngày bắt đầu có hiệu lực: 4/5/2022.

Tin mới hơn
01/07 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng bảo hiểm BBB&ECC với VBI
30/06 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (theo NĐ 47/2021/NĐ-CP)
24/06 Thông báo thay đổi Giấy phép Thành lập và Hoạt động của VietinBank
26/05 CBTT HĐQT thông qua 02 hợp đồng mua chứng chỉ tiền gửi với VBI
16/05 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 với VietinBankSc
16/05 Công bố thông tin ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập năm 2022
09/05 CBTT bổ nhiệm 03 Phó Tổng Giám đốc VietinBank
Tin cũ hơn
29/04 CBTT Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2022 của VietinBank
28/04 CBTT cập nhật, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 của VietinBank
28/04 CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh phương án trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt năm 2020
28/04 Công bố thông tin BCTC riêng lẻ và hợp nhất Quý I/2022
25/04 HĐQT thông qua Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ thanh toán VNĐ với VietinBank Lào
19/04 CBTT Báo cáo thường niên 2021 của VietinBank
14/04 Nghị quyết HĐQT phê duyệt phương án phát hành tổng thể trái phiếu tăng vốn cấp 2 (trái phiếu thứ cấp) theo hình thức riêng lẻ năm 2022
08/04 Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022
05/04 HĐQT thông qua Hợp đồng thế chấp tài sản với VietinBank Lào
05/04 Công bố thông tin báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2021

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
26.950
+0,80 (3,06%)


01.07.2022

Khối lượng giao dịch 3.534.400
(+13,40%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1198,90
(+0,11%)