CBTT tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của VietinBank
13/10/2021       

              Ngày 14/9/2021, VietinBank đã công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 352/NQ-HĐQT-NHCT2.1 về việc phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 vào ngày 3/11/2021.

Ngày 6/10/2021, VietinBank đã nhận được danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 vào ngày đăng ký cuối cùng 4/10/2021 từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). Ngày 13/10/2021, VietinBank đã hoàn thành gửi Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 bằng phương thức bảo đảm đến địa chỉ liên lạc của cổ đông theo danh sách do VSD cung cấp.

Các tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của VietinBank được công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank từ ngày 13/10/2021 tại đường dẫn “http://investor.vietinbank.vn” -> “Sự kiện”  -> “Đại hội đồng cổ đông” -> “2021” -> “Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021” để cổ đông truy cập và nghiên cứu trước khi tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của VietinBank.

Tệp đính kèm:  CV 1290.pdf
Tin mới hơn
11:20 CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CTG của Người có liên quan của Người nội bộ
18/10 CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CTG của Người có liên quan của Người nội bộ
14/10 CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng bảo hiểm D&O với VBI
Tin cũ hơn
12/10 Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 17 năm 2021
05/10 Công bố thông tin phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2021
05/10 Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng
04/10 Công bố thông tin kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 16 năm 2021
27/09 Công bố thông tin kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 15 năm 2021
22/09 Công bố thông tin về việc cử Người đại diện phần vốn Nhà nước tại VietinBank
21/09 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 16 năm 2021
20/09 Công bố thông tin kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 13 và đợt 14 năm 2021
14/09 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 15 năm 2021
14/09 Công bố thông tin tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
30.000
-0,30 (-0,99%)


20.10.2021

Khối lượng giao dịch 9.264.000
(+33,47%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1393,80
(-0,11%)