Công bố thông tin phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2021
05/10/2021       
VietinBank công bố thông tin phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2021.
- Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2020;
- Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng và các phụ lục đính kèm đã được UBCKNN chấp thuận.

Tài liệu đính kèm:
 
1. Công văn CBTT phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2021                                                                                                                [VN]
2. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng                                                                                                                   [VN]
3. Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2021                                                                                                                         [VN]
4. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng                                                                                                                                       [VN]
5. Phụ luc I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp                                                                                                                                    [VN]
6. Phụ lục II: Giấy phép thành lập và hoạt động                                                                                                                                             [VN]
7. Phụ lục III: Nghị quyết HĐQT số 087/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 13/1/2021                                                                                              [VN]
8. Phụ lục III:
Nghị quyết HĐQT số 332/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 6/9/2021                                                                                                [VN]
9. Phụ lục III: Nghị quyết HĐQT số 355/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 22/9/2021                                                                                              [VN]
10. Phụ lục IV: Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank (bản sửa đổi, bổ sung tháng 7/2021)                                                             [VN]
11. Phụ lục V: Báo cáo tài chính
+ Báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán năm 2019                                                                                                                                          [VN]
+ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019                                                                                                                                        [VN]
+ Báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán năm 2020                                                                                                                                          [VN]
+ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020                                                                                                                                        [VN]
+ Báo cáo tài chính riêng lẻ soát xét bán niên năm 2021                                                                                                                               [VN]
+ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2021                                                                                                                            [VN]
12. Phụ lục VI: Cam kết nghĩa vụ của TCPH đối với nhà đầu tư                                                                                                                    [VN]
13. Phụ lục VII: Hợp đồng dịch vụ tư vấn và đại diện người sở hữu giữa VietinBank và Vndirect                                                                [VN]
 

 

Tin mới hơn
11:20 CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CTG của Người có liên quan của Người nội bộ
18/10 CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CTG của Người có liên quan của Người nội bộ
14/10 CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng bảo hiểm D&O với VBI
13/10 CBTT tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của VietinBank
12/10 Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 17 năm 2021
Tin cũ hơn
05/10 Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng
04/10 Công bố thông tin kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 16 năm 2021
27/09 Công bố thông tin kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 15 năm 2021
22/09 Công bố thông tin về việc cử Người đại diện phần vốn Nhà nước tại VietinBank
21/09 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 16 năm 2021
20/09 Công bố thông tin kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 13 và đợt 14 năm 2021
14/09 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 15 năm 2021
14/09 Công bố thông tin tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
14/09 Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
14/09 Công bố thông tin kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 12 năm 2021

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
29.750
-0,55 (-1,82%)


20.10.2021

Khối lượng giao dịch 8.459.700
(+21,88%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1388,82
(-0,47%)