Chính sách cổ tức

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) , tỷ lệ cổ tức hàng năm do Hội đồng Quản trị đề xuất và do Đại hội đồng cổ đông quyết định như sau:

 

1. Cổ tức được chia theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở đề nghị của Hội đồng Quản trị. VietinBank chi trả cổ tức cho cổ đông sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của Pháp luật; trích lập các quỹ VietinBank và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của Điều lệ VietinBank và Pháp luật; ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, VietinBank vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn (nếu có).

 

2. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào nguồn lợi nhuận giữ lại của VietinBank do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

 

3. Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của VietinBank hoặc bằng tài sản khác do Hội đồng Quản trị đề nghị và Đại hội đồng cổ đông quyết định.

 

4. Hội đồng Quản trị phải lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký tất cả cổ đông chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức.

 

5. Hội đồng Quản trị có thể thanh toán cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng thanh toán và sinh lời của VietinBank.

 

6. Trừ trường hợp cổ phiếu có các quyền đi kèm hoặc các điều khoản phát sinh cổ phiếu có quy định khác, mức cổ tức của những cổ phiếu chưa được thanh toán hết được trả theo tỷ lệ tương ứng với khoản tiền đã thanh toán cho việc mua cổ phiếu đó tính đến thời điểm chi trả cổ tức. VietinBank không chi trả cổ tức bổ sung khi các cổ phiếu đó được thanh toán hết.

 

7. VietinBank không trả lãi cho bất cứ một khoản cổ tức hay khoản tiền nào khác mà cổ đông chưa nhận khi đến hạn trả cổ tức.

 

Lịch sử trả cổ tức
Chọn năm:
Năm Đợt Tỷ lệ (%) Cổ tức (VNĐ/ cổ phiếu) Hình thức trả Ngày giao dịch
không hưởng quyền
Ngày thanh toán
2023 11,74 --- Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu 30/11/2023 01/12/2023
2020 8,00 800,00 Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt 14/12/2021 17/01/2022
2021 29,07 --- Trả cổ tức năm 2017, 2018, 2019 bằng cổ phiếu 07/07/2021 08/07/2021
2019 5,00 500,00 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt 17/12/2020 21/01/2021
2016 1 7,00 700,00 Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt 27/09/2017 17/10/2017
2015 1 7,00 700,00 Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt 16/01/2017 16/02/2017
2014 1 10,00 1000,00 Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt 23/06/2015 17/07/2015
2013 1 10,00 1000,00 Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt 21/05/2014 06/06/2014
2012 1 16,00 1600,00 Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt 06/09/2013 24/09/2013
2011 1 20,00 2000,00 Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu 30/03/2012 09/04/2012
2011 1 9,60 960,00 Thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư 30/03/2012 09/04/2012
2010 1 13,47 1347,00 Tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt 14/01/2011 16/02/2011
2009 1 6,83 683,00 Trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu 06/09/2010 25/10/2010
Các giao dịch thành viên nội bộ của CTG
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần Giá Giá trị
26/04/2024 Đỗ Thành Trung --- Mua 5.000 --- ---
11/10/2021 Phạm Thị Minh Tú --- Bán 5.500 --- ---
30/09/2021 Phạm Thị Minh Tú --- Mua 31.500 --- ---
30/09/2021 Phạm Thị Minh Tú --- Bán 22.500 --- ---
26/08/2021 Trần Thu Huyền --- Mua 50.000 --- ---
20/08/2021 Trần Thu Huyền --- Đăng ký mua 50.000 --- ---
19/03/2021 Trần Tiến Duy --- Mua 12.000 --- ---
10/01/2020 IFC Capitalization (Equity) Fund, L.P. --- Bán 36.772.272 --- ---
10/01/2020 International Finance Corporation --- Bán 18.939.642 --- ---
15/11/2019 International Finance Corporation --- Bán 18.146.000 --- ---
Lịch sử tăng vốn
Chọn năm:
Nội dung phát hành Tỷ lệ (%) Số lượng
phát hành
(cổ phiếu)
Ngày đăng ký
cuối cùng
Ngày giao dịch
không hưởng quyền
Ngày kết thúc
đợt phát hành
Vốn điều lệ
sau khi phát hành
(đồng)
Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu 11,74 564.241.139 27/12/2023 30/11/2023 01/12/2023 53.699.917.480.000
Trả cổ tức năm 2017, 2018, 2019 bằng cổ phiếu 29,07 1.082.346.053 17/09/2021 07/07/2021 08/07/2021 48.057.506.090.000
Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2013 14,00 457.260.208 10/09/2013 06/09/2013 14/10/2013 37.234.045.560.000
Phát hành chào bán cổ phần riêng lẻ cho BTMU (nay là MUFG Bank) 19,73 644.389.811 14/05/2013 14/05/2013 14/05/2013 32.661.443.480.000
Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu và Thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư 29,60 598.782.376 04/04/2012 30/03/2012 09/04/2012 26.217.545.370.000
Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2011 20,00 337.162.027 01/12/2011 29/11/2011 28/12/2011 20.229.721.610.000
Phát hành chào bán cổ phần riêng lẻ cho IFC 10,00 168.581.013 10/03/2011 10/03/2011 10/03/2011 16.858.101.340.000
Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2010 28,00 315.083.238 08/09/2010 06/09/2010 18/10/2010 15.172.291.210.000
Trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu 6,83 76.848.603 08/09/2010 06/09/2010 18/10/2010 15.172.291.210.000
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
32.700
+0,40 (1,24%)


05.07.2024

Khối lượng giao dịch 5.590.000
(+116,95%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1283,04
(+0,25%)