Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
22/11/2023       
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) thông báo thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:
-    Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;
-     Mã chứng khoán: CTG;
-     Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
-     Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu);
-     Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2023
-     Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020.
-     Tỷ lệ thực hiện: 100:11,7415 (cổ đông sở hữu 1.000.000 cổ phiếu được nhận 117.415 cổ phiếu mới).
-     Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 564.267.207 cổ phiếu.
-     Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mới phát hành để trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
      Ví dụ: Vào ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A đang sở hữu 197 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ nhận được số lượng cổ phiếu tương ứng (197 x 11,7415) : 100 = 23,130755 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, số lượng cổ phiếu để trả cổ tức mà cổ đông A nhận được là 23 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân là 0,130755 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

-     Đối tượng trả cổ tức: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của VietinBank do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

 

 
Tài liệu đính kèm:
1. Nghị quyết HĐQT phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế,
    sau trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020.                                                                                                       [VN]   [EN]
2. Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức                                                               [VN]   [EN]
3. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức                                                                                                             [VN]   [EN]
4. Thông báo thay đổi số lượng cổ phần có quyền biểu quyết                                                                                               [VN]   [EN]
5. Công văn của UBCKNN về tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTG                                       [VN]
5. Quyết định của SGDCK TP.HCM về việc chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu CTG                                        [VN]
5. Thông báo của SGDCK TP.HCM về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết                                             [VN]
Tin mới hơn
31/12 Sơ đồ vào Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank
01/01 Hội nghị sơ kết công tác đảng, sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Tin cũ hơn
15/12 Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt
08/07 Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
04/12 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt
15/09 Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
03/01 Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt
11/06 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt
07/05 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt
26/08 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
16/05 Hội nghị Chuyên gia phân tích 2012
21/03 Tăng vốn điều lệ năm 2012

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
36.000
+0,40 (1,12%)


04.03.2024

Khối lượng giao dịch 17.569.600
(+90,57%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1261,41
(+0,25%)