Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
10/03/2022       
VietinBanki thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
- Mã chứng khoán: CTG.
- Loại chứng khoán: (1) Cổ phiếu phổ thông chuyển nhượng tự do;
   (2) Cổ phiếu phổ thông chuyển nhượng có điều kiện.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 30 tháng 3 năm 2022.
1. Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022.
2. Nội dung cụ thể:
Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
Thời gian thực hiện: 
- Ngày gửi Thông báo mời họp cho cổ đông: Ngày 8 tháng 4 năm 2022.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 29 tháng 4 năm 2022.
Địa điểm thực hiện: Tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 và các quy định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến công tác phòng chống dịch, ĐHĐCĐ thường niên 2022 của VietinBank sẽ được tổ chức theo một trong 2 hình thức: (i) trực tiếp tại Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội hoặc (ii) trực tuyến. VietinBank sẽ thông tin cụ thể tới cổ đông trong Thông báo mời họp ĐHĐCĐ  thường niên 2022. 
Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022;
- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng năm 2022;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022; 
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2023;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022;
- Tờ trình thông qua công tác nhân sự VietinBank (nếu có);
- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).
 
Tin mới hơn
23/02 CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
01/02 CBTT HĐQT thông qua văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng kết nối giữa VietinBank và VietinBank Capital
30/01 CBTT BCTC riêng lẻ, hợp nhất Quý IV/2023; giải trình biến động lợi nhuận Quý IV/2023 và điều chỉnh hồi tố số liệu BCTC kiểm toán năm 2022 theo Kiểm toán Nhà nước
30/01 CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023
29/01 CBTT Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng (kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023)
19/01 CBTT báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng trong năm 2023
12/01 Công bố thông tin Thông báo của HSX về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết
11/01 Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của VietinBank do thay đổi Vốn Điều lệ
10/01 CBTT Quyết định sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của VietinBank
09/01 CBTT Quyết định của PTGĐ phụ trách BĐH về việc thay đổi địa điểm trụ sở VietinBank - Chi nhánh Sầm Sơn
Tin cũ hơn
10/03 Nghị quyết HĐQT phê duyệt tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
07/03 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng hạn mức giao dịch ngoại tệ với VietinBank Lào
14/02 HĐQT thông qua Hợp đồng hợp tác với VietinBankSc
28/01 Công bố thông tin BCTC riêng lẻ và hợp nhất Quý IV/2021
28/01 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
28/01 Công bố thông tin về việc NHNN cử Người đại diện phần vốn Nhà nước tại VietinBank
27/01 CBTT điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 theo ý kiến của Kiểm toán Nhà nước
24/01 Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng (kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021)
18/01 Quy chế Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
13/01 CBTT HĐQT thông qua các Hợp đồng hạn mức giao dịch trên thị trường liên ngân hàng giữa VietinBank và Indovina Bank

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
36.000
+0,40 (1,12%)


04.03.2024

Khối lượng giao dịch 17.569.600
(+90,57%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1261,41
(+0,25%)