Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
26/02/2021       

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng (18/3/2021) để chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 như sau:  

1.      Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.

2.      Nội dung cụ thể:

-         Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

-         Thời gian thực hiện:

+       Ngày gửi Thông báo mời họp cho cổ đông: Ngày 25 tháng 3 năm 2021.

+       Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 16 tháng 4 năm 2021.

-         Địa điểm thực hiện: Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.

-         Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên 2021:

+       Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021;

+       Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng năm 2021;

+       Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;

+       Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

+       Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

+       Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021;

+       Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank và các Quy chế nội bộ (nếu có);

+       Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).

Mọi thông tin xin liên hệ: Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư - Ban Thư ký HĐQT và Quan hệ cổ đông - Văn phòng HĐQT, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Số 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (ĐT: 024.39413622 – Email: investor@vietinbank.vn)

 

Tin mới hơn
29/04 Công bố thông tin BCTC riêng lẻ và hợp nhất Quý I/2021
26/04 CBTT chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với các Công ty con về việc cho thuê lại phần diện tích trụ sở kinh doanh tạm thời chưa sử dụng hết của VietinBank
16/04 VietinBank công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2021 của VietinBank
15/04 CBTT tài liệu (chính thức) ĐHĐCĐ thường niên 2021 của VietinBank
09/04 Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2020 của VietinBank
02/04 CBTT báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CTG của Người có liên quan của Người nội bộ
26/03 CBTT tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 của VietinBank
25/03 Công bố thông tin BCTC riêng lẻ và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán
26/02 Công bố thông tin tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
Tin cũ hơn
23/02 Công bố thông tin ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập năm 2021
03/02 CBTT Hợp đồng Đại lý Bảo hiểm trên ứng dụng trực tuyến giữa VietinBank với VBI
30/01 VietinBank công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý IV/2020
29/01 Công bố thông tin Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu phát hành ra công chúng (kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020)
29/01 Công bố thông tin báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ các đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2020
27/01 Công bố thông tin Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2020
04/01 Công bố thông tin kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 6 năm 2020
29/12 Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt chính thức mục tiêu tài chính năm 2020
23/12 Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt
23/12 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 6 năm 2020

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
43.350
+0,35 (0,81%)


05.05.2021

Khối lượng giao dịch 22.540.900
(-11,41%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1256,43
(+1,15%)