Đại hội đồng cổ đông 2010
15/03/2010       

Đại hội đồng cổ đông 2010

 • Thông báo mời họp...................................................................................................
 • Chương trình Đại hội ................................................................................................
 • Phiếu Ý kiến cổ đông ...............................................................................................
 • Quy chế Đại hội .......................................................................................................
 • Quy chế  về tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát .....................................................
 • Quy chế  về tổ chức hoạt động của HĐQT ..................................................................
 • Giấy Ủy quyền tham dự đại hội .................................................................................
 • Xác nhận tham dự đại hội .........................................................................................
 • Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông ..............................................................
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và kế hoạch năm 2010 ......................
 • Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông ...............................................
 • Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông ................
 • Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2010 .......................................................
 • Sửa đổi điều lệ ........................................................................................................
 • Tờ trình thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận ........................................

Tài liệu sau Đại hội

 • Biên bản Đại hội .......................................................................................................
 • Nghị quyết Đại hội ....................................................................................................

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
22.750
+0,35 (1,56%)


07.08.2020

Khối lượng giao dịch 3.870.640
(+32,11%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 841,46
(+0,17%)