Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011
23/05/2011       

Đại hội đồng cổ đông 2011

 • Thông báo mời họp ...................................................................................................................................................
 • Chương trình Đại hội ..................................................................................................................................................
 • Phiếu Ý kiến cổ đông ..................................................................................................................................................
 • Giấy Ủy quyền tham dự đại hội .................................................................................................................................
 • Xác nhận tham dự đại hội .........................................................................................................................................
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và kế hoạch năm 2011 ...................................................
 • Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông ....................................................................................
 • Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ năm 2011 ......................................................
 • Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009-2014....................................................................................................................................................................
 • Sơ yếu lý lịch của ông Michael Knight Ipson..........................................................................................................
 • Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Văn Thắng.............................................................................................................
 • Tờ trình Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2011 về thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho giai đoạn 01/01/2010 - 31/12/2010 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam của NHTMCP Công thương Việt Nam và phương án phân phối lợi nhuận năm 2010; Thông qua đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2011 của Ngân hàng ..........................................................................................................
 • Tờ trình về thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam .....................
 • Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về thành lập Công ty chuyển tiền Kiều hối VietinBank.................................
 • Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về mức thù lao đối với HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2011......................
 • Nghị quyết HĐQT về tổ chức Đại hội đông cổ đông năm 2011 .......................................................................
 • Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011..............................................
 • Thông báo điều chỉnh ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 (ngày tổ chức cũ)
 • Quy chế Đại hội..........................................................................................................................................................
 • Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về đề án phát hành trái phiếu quốc tế của VietinBank................................
 • Nghị quyết HĐQT về tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2011..............................................................
 • Thông báo tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2011...............................................................................
 • Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông.....................................................................................................
 • Nghị quyết HĐQT về gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2011.................................................................
 • Công văn về gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2011................................................................................
 • Công văn chấp thuận gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2011 của Sở KH&ĐT Hà Nội....................

Tài liệu sau Đại hội

 • Biên bản Đại hội .......................................................................................................................................................
 • Nghị quyết Đại hội ....................................................................................................................................................

 

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
22.750
+0,35 (1,56%)


07.08.2020

Khối lượng giao dịch 3.870.640
(+32,11%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 841,46
(+0,17%)