BIẾN ĐỘNG GIÁ GIAO DỊCH
+/- Qua 1 tuần -0,08%
+/- Qua 1 tháng +0,02%
+/- Qua 1 quý +0,12%
+/- Qua 1 năm +0,43%
+/- Niêm yết
Cao nhất trong 52 tuần (12/02/2020) 28.450
Thấp nhất trong 52 tuần (31/03/2020) 16.600
Từ ngày:
Đến ngày:
  Giá:   34.850 VND Giá:   35.400 VND
KLGD:   7.880.530 CP KLGD:   11.358.100 CP
Kết quả:    Trong 23 ngày giao dịch
  Biến động giá: +550 VND (+1,58%)
  Giá cao nhất: 39.500 VND  (15/01/2021)
  Giá thấp nhất: 33.950 VND  (24/12/2020)
  KLGD/ ngày: 9.115.112 CP 
  KLGD nhiều nhất: 15.989.900 CP  (06/01/2021)
  KLGD ít nhất: 4.513.160 CP  (31/12/2020)
Khối lượng giao dịch bình quân / ngày
KLGD/ngày (1 tuần) 10.828.080
KLGD/ngày (1 tháng) 9.115.112
KLGD/ngày (1 quý) 9.194.699
KLGD/ngày (1 năm) 7.441.457
Nhiều nhất 52 tuần (28/08/2020) 35.579.990
Ít nhất 52 tuần (18/06/2020) 1.954.210
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán Mua/Bán KLGD GTGD
(Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
20/01/2021 35,40 0 11.117.400 0 11.117.400 0 11.358.100 399.560.850
19/01/2021 35,90 6.079 1.741.870 3.408 2.734.620 -992.750 15.894.800 590.921.480
18/01/2021 38,60 3.786 1.116.110 2.438 1.338.800 -222.690 7.290.000 286.160.145
15/01/2021 39,50 4.021 1.878.470 4.005 1.803.080 75.390 11.321.800 449.548.490
14/01/2021 39,15 3.550 1.583.510 3.470 1.512.480 71.030 8.275.700 322.299.810
13/01/2021 38,65 3.061 1.512.110 4.263 1.710.900 -198.790 9.156.900 349.347.515
12/01/2021 38,50 4.132 1.519.720 3.496 1.793.480 -273.760 9.154.200 352.311.400
11/01/2021 38,70 0 10.911.700 0 10.911.700 0 11.005.700 425.605.365
08/01/2021 38,70 3.213 1.306.230 5.100 1.812.510 -506.280 8.380.100 327.356.565
07/01/2021 38,85 5.271 1.946.870 5.951 2.185.130 -238.260 11.242.600 437.264.790
06/01/2021 37,85 4.597 2.692.390 6.228 2.106.880 585.510 15.989.900 593.727.570
05/01/2021 35,40 4.529 1.455.210 3.547 1.500.560 -45.350 9.215.200 328.262.665
04/01/2021 35,50 5.790 2.341.890 6.662 2.406.880 -64.990 14.134.500 500.606.465
31/12/2020 34,55 2.658 6.843.320 3.741 9.580.170 -2.736.850 4.513.160 155.803.388
30/12/2020 34,35 2.885 9.824.650 5.481 14.499.070 -4.674.420 5.640.940 195.080.694
29/12/2020 34,15 3.486 9.065.030 3.622 11.926.480 -2.861.450 5.009.810 171.998.830
28/12/2020 34,30 3.871 10.827.220 3.821 15.593.910 -4.766.690 6.573.650 227.446.985
25/12/2020 34,70 5.896 14.464.520 3.292 13.630.390 834.130 8.006.910 272.016.038
24/12/2020 33,95 5.754 14.325.090 3.477 18.070.000 -3.744.910 8.307.780 280.118.872
23/12/2020 34,50 3.173 9.567.150 3.244 14.308.580 -4.741.430 5.748.780 199.621.103
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
35.400
-0,50 (-1,39%)


20.01.2021

Khối lượng giao dịch 11.358.100
(-28,54%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1134,09
(+0,27%)