BIẾN ĐỘNG GIÁ GIAO DỊCH
+/- Qua 1 tuần +0,05%
+/- Qua 1 tháng +0,24%
+/- Qua 1 quý +0,35%
+/- Qua 1 năm +0,49%
+/- Niêm yết
Cao nhất trong 52 tuần (12/02/2020) 28.450
Thấp nhất trong 52 tuần (31/03/2020) 16.600
Từ ngày:
Đến ngày:
  Giá:   25.750 VND Giá:   32.100 VND
KLGD:   5.072.680 CP KLGD:   9.963.500 CP
Kết quả:    Trong 22 ngày giao dịch
  Biến động giá: +6350 VND (+24,66%)
  Giá cao nhất: 32.150 VND  (19/10/2020)
  Giá thấp nhất: 25.750 VND  (21/09/2020)
  KLGD/ ngày: 8.975.176 CP 
  KLGD nhiều nhất: 21.927.340 CP  (12/10/2020)
  KLGD ít nhất: 3.675.600 CP  (24/09/2020)
Khối lượng giao dịch bình quân / ngày
KLGD/ngày (1 tuần) 11.591.564
KLGD/ngày (1 tháng) 8.975.176
KLGD/ngày (1 quý) 6.987.633
KLGD/ngày (1 năm) 6.547.757
Nhiều nhất 52 tuần (13/11/2019) 66.194.540
Ít nhất 52 tuần (20/12/2019) 1.132.060
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán Mua/Bán KLGD GTGD
(Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
20/10/2020 32,10 4.349 18.107.900 3.304 16.754.100 1.353.800 9.963.500 318.702.000
19/10/2020 32,15 4.715 17.062.570 4.257 16.917.370 145.200 13.358.680 427.745.000
16/10/2020 31,15 4.800 21.558.160 4.946 22.216.620 -658.460 13.149.750 406.339.950
15/10/2020 30,05 4.210 18.228.160 3.724 18.252.130 -23.970 13.107.170 390.132.000
14/10/2020 30,00 3.981 13.229.870 3.796 15.621.770 -2.391.900 8.378.720 255.322.200
13/10/2020 30,55 4.997 21.871.910 5.433 19.092.790 2.779.120 11.056.290 331.758.800
12/10/2020 29,10 7.662 28.188.190 5.373 26.778.380 1.409.810 21.927.340 636.585.000
09/10/2020 27,65 2.706 19.466.460 3.800 17.914.920 1.551.540 10.113.630 278.687.000
08/10/2020 27,15 3.228 17.391.410 2.784 12.432.510 4.958.900 6.514.330 176.303.000
07/10/2020 27,00 3.652 16.652.870 2.915 14.160.370 2.492.500 8.450.770 229.899.200
06/10/2020 27,20 2.667 10.923.360 2.638 10.975.260 -51.900 6.209.080 170.247.000
05/10/2020 27,50 2.033 11.441.320 3.502 10.089.730 1.351.590 5.939.210 163.152.000
02/10/2020 26,95 4.595 22.277.580 5.540 24.034.930 -1.757.350 13.334.830 360.606.200
01/10/2020 26,60 2.276 8.855.230 2.621 11.439.300 -2.584.070 5.391.110 144.046.000
30/09/2020 26,55 2.928 9.142.080 2.617 8.616.180 525.900 4.764.680 126.409.000
29/09/2020 26,60 3.078 10.487.950 3.775 13.593.250 -3.105.300 6.043.290 163.340.727
28/09/2020 27,15 4.385 21.290.320 6.403 20.001.360 1.288.960 15.714.920 424.168.000
25/09/2020 26,20 2.085 9.106.230 2.128 8.935.560 170.670 4.630.970 120.402.000
24/09/2020 26,00 2.091 6.292.520 2.296 7.586.120 -1.293.600 3.675.600 95.798.000
23/09/2020 26,25 2.773 9.322.240 4.254 12.408.650 -3.086.410 6.418.220 168.085.000
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
32.100
-0,05 (-0,16%)


20.10.2020

Khối lượng giao dịch 9.963.500
(-25,42%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 944,42
(+0,08%)