BIẾN ĐỘNG GIÁ GIAO DỊCH
+/- Qua 1 tuần +0,07%
+/- Qua 1 tháng +0,10%
+/- Qua 1 quý -0,21%
+/- Qua 1 năm +0,06%
+/- Niêm yết
Cao nhất trong 52 tuần (05/12/2018) 24.400
Thấp nhất trong 52 tuần (04/01/2019) 17.700
Từ ngày:
Đến ngày:
  Giá:   20.050 VND Giá:   23.850 VND
KLGD:   7.768.760 CP KLGD:   3.933.830 CP
Kết quả:    Trong 23 ngày giao dịch
  Biến động giá: +3800 VND (+18,95%)
  Giá cao nhất: 23.850 VND  (03/06/2020)
  Giá thấp nhất: 19.850 VND  (05/05/2020)
  KLGD/ ngày: 7.240.200 CP 
  KLGD nhiều nhất: 13.026.220 CP  (08/05/2020)
  KLGD ít nhất: 2.976.380 CP  (05/05/2020)
Khối lượng giao dịch bình quân / ngày
KLGD/ngày (1 tuần) 6.126.568
KLGD/ngày (1 tháng) 7.216.175
KLGD/ngày (1 quý) 6.971.041
KLGD/ngày (1 năm) 5.264.659
Nhiều nhất 52 tuần (13/11/2019) 66.194.540
Ít nhất 52 tuần (28/08/2019) 910.800
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán Mua/Bán KLGD GTGD
(Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
03/06/2020 23,85 0 0 0 0 0 3.933.830 93.736.000
02/06/2020 23,45 3.898 16.729.710 5.525 20.310.480 -3.580.770 9.890.410 235.268.500
01/06/2020 23,50 2.933 12.246.220 4.275 14.365.140 -2.118.920 7.120.400 165.079.000
29/05/2020 22,50 2.757 6.610.100 1.901 7.992.890 -1.382.790 3.561.630 80.347.000
28/05/2020 22,55 4.050 10.717.760 2.656 12.356.940 -1.639.180 6.018.110 136.128.000
27/05/2020 22,40 4.564 12.203.000 3.773 16.732.010 -4.529.010 8.420.990 193.027.000
26/05/2020 23,15 3.240 11.080.330 3.644 12.966.770 -1.886.440 6.582.980 151.650.000
25/05/2020 23,05 3.133 11.752.240 5.053 15.323.580 -3.571.340 6.799.270 156.643.000
22/05/2020 22,80 4.773 15.036.250 5.325 18.757.440 -3.721.190 8.076.850 186.706.880
21/05/2020 22,95 5.264 18.234.390 5.728 19.883.310 -1.648.920 10.616.250 241.548.000
20/05/2020 22,30 3.424 9.262.810 3.029 11.167.030 -1.904.220 5.535.980 122.761.000
19/05/2020 22,30 4.880 17.246.970 5.797 18.813.800 -1.566.830 11.073.040 244.799.000
18/05/2020 21,35 3.444 9.993.290 2.214 9.006.680 986.610 5.204.650 109.613.000
15/05/2020 20,90 4.155 11.771.290 3.172 13.822.270 -2.050.980 7.403.040 156.468.250
14/05/2020 21,35 3.369 11.591.560 3.007 12.282.440 -690.880 5.828.440 125.186.000
13/05/2020 21,65 3.690 14.924.410 3.584 13.215.760 1.708.650 6.959.000 150.258.000
12/05/2020 21,65 4.727 16.282.380 3.877 12.188.380 4.094.000 6.676.780 142.130.000
11/05/2020 21,25 4.362 15.653.140 4.058 13.575.810 2.077.330 7.654.090 162.753.000
08/05/2020 20,90 5.117 22.379.200 7.401 22.206.060 173.140 13.026.220 275.193.200
07/05/2020 20,40 3.645 12.528.540 4.326 13.661.060 -1.132.520 7.773.830 158.526.100
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
23.850
+0,40 (1,71%)


03.06.2020

Khối lượng giao dịch 3.933.830
(-60,23%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 835,93
(+0,07%)