BIẾN ĐỘNG GIÁ GIAO DỊCH
+/- Qua 1 tuần -0,02%
+/- Qua 1 tháng +0,02%
+/- Qua 1 quý +0,23%
+/- Qua 1 năm +0,23%
+/- Niêm yết
Cao nhất trong 52 tuần (05/12/2018) 24.400
Thấp nhất trong 52 tuần (04/01/2019) 17.700
Từ ngày:
Đến ngày:
  Giá:   24.350 VND Giá:   26.100 VND
KLGD:   11.552.200 CP KLGD:   9.764.100 CP
Kết quả:    Trong 23 ngày giao dịch
  Biến động giá: +1750 VND (+7,19%)
  Giá cao nhất: 27.750 VND  (11/02/2020)
  Giá thấp nhất: 24.350 VND  (30/01/2020)
  KLGD/ ngày: 9.834.968 CP 
  KLGD nhiều nhất: 14.875.770 CP  (04/02/2020)
  KLGD ít nhất: 5.818.090 CP  (17/02/2020)
Khối lượng giao dịch bình quân / ngày
KLGD/ngày (1 tuần) 10.891.743
KLGD/ngày (1 tháng) 9.834.968
KLGD/ngày (1 quý) 7.049.371
KLGD/ngày (1 năm) 4.441.758
Nhiều nhất 52 tuần (13/11/2019) 66.194.540
Ít nhất 52 tuần (28/08/2019) 910.800
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán Mua/Bán KLGD GTGD
(Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
25/02/2020 26,10 0 0 0 0 0 9.764.100 244.949.000
24/02/2020 24,40 6.802 22.279.770 2.976 23.005.570 -725.800 12.717.180 317.022.500
21/02/2020 25,85 7.000 19.753.830 3.172 20.427.120 -673.290 12.074.570 317.227.500
20/02/2020 26,90 3.375 14.224.010 3.359 17.979.750 -3.755.740 9.011.120 244.581.000
19/02/2020 27,00 1.933 10.524.960 2.367 11.002.250 -477.290 6.805.360 182.944.000
18/02/2020 26,70 3.106 13.746.930 2.652 12.016.830 1.730.100 7.251.540 195.240.000
17/02/2020 26,55 3.522 10.468.510 2.392 9.989.080 479.430 5.818.090 155.442.000
14/02/2020 26,80 3.820 11.743.520 2.199 11.305.130 438.390 6.168.570 166.259.000
13/02/2020 27,25 5.495 19.312.060 3.347 17.021.820 2.290.240 9.505.770 257.333.000
12/02/2020 27,20 4.294 15.503.530 4.880 18.085.040 -2.581.510 10.445.730 292.822.400
11/02/2020 27,75 2.771 12.332.910 2.695 10.946.290 1.386.620 7.052.320 191.425.000
10/02/2020 26,60 4.945 13.533.350 2.651 12.559.930 973.420 6.287.560 168.624.000
07/02/2020 26,90 5.627 15.409.500 3.274 17.529.470 -2.119.970 8.960.350 243.283.000
06/02/2020 27,75 4.757 20.022.180 4.360 19.775.130 247.050 10.566.600 288.507.000
05/02/2020 26,55 5.405 16.396.130 4.333 22.791.120 -6.394.990 11.802.260 321.394.500
04/02/2020 26,90 5.142 26.168.970 4.376 19.263.560 6.905.410 14.875.770 390.061.750
03/02/2020 25,15 5.427 25.537.810 3.284 20.743.470 4.794.340 14.019.450 344.020.500
31/01/2020 24,40 4.387 19.335.360 3.004 20.292.560 -957.200 12.185.850 302.339.000
30/01/2020 24,35 4.558 16.539.220 2.634 20.587.070 -4.047.850 11.552.200 285.655.800
22/01/2020 25,60 2.018 8.773.270 1.903 9.622.220 -848.950 4.747.210 121.321.000
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
26.100
+1,70 (6,97%)


25.02.2020

Khối lượng giao dịch 9.764.100
(-23,22%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 909,67
(+0,70%)