Công bố thông tin phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2018
05/06/2018 1:59:17 CH        -

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 28/GCN-UBCK ngày 5/6/2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp. VietinBank công bố thông tin liên quan đến việc phát hành trái phiếu ra công chúng như sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 28/GCN-UBCK ngày 5/6/2018;

- Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng;

- Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng và phụ lục đính kèm đã được UBCKNN chấp thuận.

 

Tài liệu đính kèm:

1. Công văn CBTT thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng [ VN ]  [ EN ] 
2. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 28/GCN-UBCK ngày 05/06/2018
[ VN ]
3. Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng [ VN ]  [ EN ] 
4. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng [ VN ]
5. Phụ luc I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp [ VN ]
6. Phụ lục II: Quyết định chấp thuận của NHNN thông qua Phương án phát hành trái phiếu năm 2018 của VietinBank [ VN ]
7. Phụ lục IIIa: Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2018 [ VN ]
8. Phụ lục IIIb: Nghị quyết HĐQT thông qua bộ hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2018 [ VN ]
9. Phụ lục IV: Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank (bản sửa đổi, bổ sung năm 2018) [ VN ]
10. Phụ lục V: Báo cáo tài chính  
       + CBTT điều chỉnh Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 [ VN ]
       + Báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán năm 2016 [ VN ]
       + Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016 [ VN ]
       + Báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán năm 2017 [ VN ]
       + Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017 [ VN ]
       + Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý I năm 2018 [ VN ]
       + Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2018 [ VN ]
11. Phụ lục VI: Cam kết nghĩa vụ tài chính của TCPH đối với nhà đầu tư [ VN ]
12. Phụ lục VII: Báo cáo sử dụng vốn phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2017 [ VN ]

 

 

Tin mới hơn
23/05 CBTT thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con – VietinBank Lào
23/05 Công bố thông tin về phát hành trái phiếu năm 2019
16/05 CBTT Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của VietinBank tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương
04/05 Công bố thông tin thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty liên kết – Indovina Bank
03/05 Công bố thông tin về Người đại diện vốn nhà nước tại VietinBank
27/04 Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý I/2019
26/04 CBTT thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con - VBI
23/04 Công bố thông tin bầu Trưởng Ban Kiểm soát VietinBank
23/04 CBTT bổ nhiệm Tổng giám đốc VietinBank
23/04 CBTT bầu Chủ tịch HĐQT VietinBank
Tin cũ hơn
31/05 Công bố thông tin thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con
18/05 CBTT ký hợp đồng với VietinBankSc
10/05 CBTT Điều lệ sửa đổi năm 2018
10/05 Công bố thông tin Quy chế Quản trị nội bộ sửa đổi năm 2018 của VietinBank
09/05 Công bố thông tin đăng ký giao dịch cổ phiếu - PTGĐ Nguyễn Hoàng Dũng
01/05 Công bố thông tin thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con
27/04 Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý I/2018
27/04 Công bố thông tin thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con
27/04 Công bố thông tin thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con
22/04 Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

 

CTG 
21.200
24/05/2019


-0,30 (-1,40%)
Khối lượng 2.200.020
(+17,14%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 970,03
(-1,29%)


Liên kết Website