Công bố thông tin phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2020
26/08/2020       
Theo Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng số 115/GCN-UBCK ngày 12/6/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) được phát hành 02 đợt chào bán trái phiếu ra công chúng trong năm 2020.

VietinBank đã hoàn tất việc phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2020 và công bố thông tin (CBTT) tại công văn số 895/HĐQT-NHCT2.1 ngày 3/8/2020.

Căn cứ công văn số 5208/UBCK-QLCB ngày 25/8/2020 của UBCKNN về việc “Chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 của CTG”, VietinBank CBTT liên quan đến việc phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2020 như sau:

1. Công văn số 5208/UBCK-QLCB ngày 25/8/2020 của UBCKNN về việc chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2020 của VietinBank;

2. Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2020;

3. Báo cáo cập nhật Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2020 của VietinBank.


Tài liệu đính kèm:
 
1. Công văn CBTT phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2020                                                                                                      [VN]
2. Công văn 5208/UBCK-QLCB ngày 25/8/2020                                                                                                                                                      [VN]                 
3. Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2020                                                                                                               [VN]     
4. Báo cáo cập nhật Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2020                                                                                              [VN]                
5. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng 115/GCN-UBCK                                                                                       [VN]
6. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng                                                                                                                                      [
VN]
7. Phụ luc I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp                                                                                                                                   [
VN]
8. Phụ lục II: Quyết định chấp thuận của NHNN thông qua Phương án phát hành trái phiếu năm 2020 của VietinBank                             [
VN]
9. Phụ lục IIIa: Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2020                                                     [
VN
]
10. Phụ lục IIIb: Nghị quyết HĐQT thông qua bộ hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2020                                                        [
VN]
11. Phụ lục IV: Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank (bản sửa đổi, bổ sung năm 2018)                                                                  [
VN]
12. Phụ lục V: Báo cáo tài chính
+ Báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán năm 2018                                                                                                                                          [
VN]
+ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018                                                                                                                                       [
VN]
+ Báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán năm 2019                                                                                                                                         [
VN]
+ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019                                                                                                                                       [
VN]
+ Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý I năm 2020                                                                                                                                                 [
VN]
+ Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2020                                                                                                                                              [
VN]
13. Phụ lục VI: Cam kết nghĩa vụ tài chính của TCPH đối với nhà đầu tư                                                                                                    [
VN]
14. Phụ lục VII: Báo cáo sử dụng vốn phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2019                                                                                  [
VN]

 

Tin mới hơn
16/10 Công bố thông tin tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với Phương án tăng Vốn Điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ các năm 2017, 2018, 2019
02/10 CBTT thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con – Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý VietinBank
01/10 Công bố thông tin Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2020
01/10 CBTT thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con – VBI
01/10 CBTT thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con - VietinBank Leasing
30/09 CBTT thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con – VBI
24/09 CBTT thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con – VBI
Tin cũ hơn
18/08 Công bố thông tin BCTC 6 tháng đầu năm 2020 riêng lẻ và hợp nhất đã được soát xét
07/08 Công bố thông tin kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 4 & đợt 5 năm 2020
03/08 Công bố thông tin Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2020
29/07 Công bố thông tin Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020
27/07 Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý II/2020
14/07 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 4 năm 2020
14/07 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 5 năm 2020
13/07 Công bố thông tin kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 3 năm 2020
03/07 Công bố thông tin kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 2 năm 2020
30/06 CBTT thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con – VietinBank Leasing

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
32.100
-0,05 (-0,16%)


20.10.2020

Khối lượng giao dịch 9.963.500
(-25,42%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 944,42
(+0,08%)