Đính chính Bảng rủi ro lãi suất và Bảng rủi ro thanh khoản trong thuyết minh Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý I/2019
04/06/2019       
Ngày 27/04/2019, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý I/2019. Tuy nhiên do sơ suất trong quá trình xử lý dữ liệu, VietinBank xin đính chính một số nội dung trong thuyết minh Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý I/2019, cụ thể như sau:
1. Mục “Tiền, vàng gửi của khách hàng” và “Mức chênh lệch ròng” thuộc Bảng rủi ro lãi suất:
 
Đơn vị: Triệu đồng
Bảng rủi ro lãi suất riêng lẻ ngày 31/03/2019
Đến 1 tháng
Trên 1 đến 3 tháng
Trên 3 đến 6 tháng
Trên 6 đến 12 tháng
Trên 1 đến 5 năm
Trên 5 năm
Tổng
Tiền, vàng gửi của khách hàng
 
 
 
 
 
 
 
Số liệu đã công bố
109.450.315
94.686.463
101.527.856
128.515.321
387.029.967
677.178
821.887.100
Số liệu đính chính
120.372.321
189.192.931
166.414.700
210.649.958
134.580.012
677.178
821.887.100
Chênh lệch
10.922.005
94.506.468
64.886.844
82.134.637
(252.449.955)
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
Mức chênh lệch ròng
 
 
 
 
 
 
 
Số liệu đã công bố
237.756.345
170.954.789
54.056.717
(85.197.865)
(346.127.501)
19.814.228
86.220.936
Số liệu đính chính
226.834.339
76.448.321
(10.830.128)
(167.332.502)
(93.677.546)
19.814.228
86.220.936
Chênh lệch
(10.922.005)
(94.506.468)
(64.886.844)
(82.134.637)
252.449.955
0
0
 
 
Đơn vị: Triệu đồng
Bảng rủi ro lãi suất hợp nhất ngày 31/03/2019
Đến 1 tháng
Trên 1 đến 3 tháng
Trên 3 đến 6 tháng
Trên 6 đến 12 tháng
Trên 1 đến 5 năm
Trên 5 năm
Tổng
Tiền, vàng gửi của khách hàng
 
 
 
 
 
 
 
Số liệu đã công bố
109.824.049
95.009.784
101.793.537
128.954.154
388.351.536
679.490
824.612.550
Số liệu đính chính
120.783.349
189.838.957
166.901.947
211.369.252
135.039.555
679.490
824.612.550
Chênh lệch
10.959.300
94.829.173
65.108.410
82.415.098
(253.311.981)
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
Mức chênh lệch ròng
 
 
 
 
 
 
 
Số liệu đã công bố
240.483.638
173.378.398
55.509.370
(85.073.334)
(346.750.539)
20.098.287
89.726.647
Số liệu đính chính
229.524.338
78.549.225
(9.599.040)
(167.488.432)
(93.438.558)
20.098.287
89.726.647
Chênh lệch
(10.959.300)
(94.829.173)
(65.108.410)
(82.415.098)
253.311.981
0
0
 
2. Mục “Tiền, vàng gửi của khách hàng” và “Mức chênh thanh khoản ròng” thuộc Bảng rủi ro thanh khoản:
 
Đơn vị: Triệu đồng
Bảng rủi ro thanh khoản riêng lẻ ngày 31/03/2019
Đến 1 tháng
Trên 1 đến 3 tháng
Trên 3 đến 12 tháng
Trên 1 đến 5 năm
Trên 5 năm
Tổng
Tiền, vàng gửi của khách hàng
 
 
 
 
 
 
Số liệu đã công bố
109.450.315
94.686.463
230.043.176
387.029.967
677.178
821.887.100
Số liệu đính chính
120.372.321
189.192.931
377.064.658
134.580.012
677.178
821.887.100
Chênh lệch
10.922.005
94.506.468
147.021.482
(252.449.955)
0
0
 
 
 
 
 
 
 
Mức chênh thanh khoản ròng
 
 
 
 
 
 
Số liệu đã công bố
(60.235.255)
98.517.874
17.943.538
(212.970.443)
222.231.380
86.220.936
Số liệu đính chính
(71.157.260)
4.011.407
(129.077.944)
39.479.512
222.231.380
86.220.936
Chênh lệch
(10.922.005)
(94.506.468)
(147.021.482)
252.449.955
0
0
 
 
Đơn vị: Triệu đồng
Bảng rủi ro thanh khoản hợp nhất ngày 31/03/2019
Đến 1 tháng
Trên 1 đến 3 tháng
Trên 3 đến 12 tháng
Trên 1 đến 5 năm
Trên 5 năm
Tổng
Tiền, vàng gửi của khách hàng
 
 
 
 
 
 
Số liệu đã công bố
109.824.049
95.009.784
230.747.691
388.351.536
679.490
824.612.550
Số liệu đính chính
120.783.349
189.838.957
378.271.199
135.039.555
679.490
824.612.550
Chênh lệch
10.959.300
94.829.173
147.523.508
(253.311.981)
0
0
 
 
 
 
 
 
 
Mức chênh thanh khoản ròng
 
 
 
 
 
 
Số liệu đã công bố
(61.722.074)
99.974.969
19.492.492
(212.892.281)
223.843.429
89.726.647
Số liệu đính chính
(72.681.374)
5.145.796
(128.031.016)
40.419.700
223.843.429
89.726.647
Chênh lệch
(10.959.300)
(94.829.173)
(147.523.508)
253.311.981
0
0
Tin mới hơn
09/04 Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2020 của VietinBank
02/04 CBTT báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CTG của Người có liên quan của Người nội bộ
26/03 CBTT tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 của VietinBank
25/03 Công bố thông tin BCTC riêng lẻ và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán
26/02 Công bố thông tin tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
26/02 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
23/02 Công bố thông tin ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập năm 2021
03/02 CBTT Hợp đồng Đại lý Bảo hiểm trên ứng dụng trực tuyến giữa VietinBank với VBI
30/01 VietinBank công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý IV/2020
29/01 Công bố thông tin Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu phát hành ra công chúng (kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020)
Tin cũ hơn
31/05 Công bố thông tin thông qua Hợp đồng Bảo hiềm Tiền giai đoạn 2019-2020 với công ty con VBI
23/05 CBTT thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con – VietinBank Lào
23/05 Công bố thông tin về phát hành trái phiếu năm 2019
16/05 CBTT Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của VietinBank tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương
04/05 Công bố thông tin thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty liên kết – Indovina Bank
03/05 Công bố thông tin về Người đại diện vốn nhà nước tại VietinBank
27/04 Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý I/2019
26/04 CBTT thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con - VBI
23/04 Công bố thông tin bầu Trưởng Ban Kiểm soát VietinBank
23/04 CBTT bổ nhiệm Tổng giám đốc VietinBank

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
42.500
-0,10 (-0,23%)


09.04.2021

Khối lượng giao dịch 14.950.600
(+28,31%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1231,66
(-0,26%)