Công bố thông tin phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2019
07/10/2019        

Theo Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng số 54/GCN-UBCK ngày 12/8/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) được phát hành 02 đợt chào bán trái phiếu ra công chúng trong năm 2019.

 

VietinBank đã hoàn tất việc phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2019 và công bố thông tin (CBTT) tại công văn số 1012/HĐQT-NHCT2.1 ngày 02/10/2019.

 

Căn cứ công văn số 6033/UBCK-QLCB ngày 07/10/2019 của UBCKNN về việc “Chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 của CTG”, VietinBank CBTT liên quan đến việc phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2019 như sau:

 

1. Công văn số 6033/UBCK-QLCB ngày 07/10/2019 của UBCKNN về việc chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2019 của VietinBank;

 

2. Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2019.

 

Tài liệu đính kèm:

 
1. Công văn CBTT phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2019 [ VN ] 
2. Công văn 6033/UBCK-QLCB ngày 07/10/2019 [ VN ] 
3. Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2019 [ VN ] 
4. Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng số 54/GCN-UBCK ngày 12/8/2019 [ VN ] 
5. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng [ VN ]
6. Phụ luc I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp [ VN ]
7. Phụ lục II: Quyết định chấp thuận của NHNN thông qua Phương án phát hành trái phiếu năm 2019 của VietinBank [ VN ]
8. Phụ lục IIIa: Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2019 [ VN ]
9. Phụ lục IIIb: Nghị quyết HĐQT thông qua bộ hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2019 [ VN ]
10.Phụ lục IV: Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank (bản sửa đổi, bổ sung năm 2018) [ VN ]
11.Phụ lục V: Báo cáo tài chính  
       + Báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán năm 2017 [ VN ]
       + Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017 [ VN ]
       + Báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán năm 2018 VN ]
       + Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 VN ]
       + Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý II năm 2019 [ VN ]
       + Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2019 [ VN ]
12. Phụ lục VI: Cam kết nghĩa vụ tài chính của TCPH đối với nhà đầu tư [ VN ]
13. Phụ lục VII: Báo cáo sử dụng vốn phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2018 [ VN ]

 

 

Tin mới hơn
29/11 CBTT tái tục Hợp đồng BHSK cho CBNV VietinBank nam 2020 với VBI
28/11 CBTT điều chỉnh Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
19/11 Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn - IFC và Quỹ IFC
01/11 Công bố thông tin Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2019
29/10 Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý III/2019
24/10 CBTT thông qua giao dịch với công ty con - VBI
24/10 CBTT thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con - VBI
Tin cũ hơn
02/10 Công bố thông tin Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2019
02/10 CBTT thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty liên kết – Indovina Bank
30/09 CBTT thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con - VBI
25/09 Công bố thông tin gia hạn thời gian đăng ký mua trái phiếu phát hành ra công chúng đợt 1 năm 2019
29/08 CBTT thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty liên kết - Indovina Bank
27/08 CBTT kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 3 năm 2019 (lần thứ nhất)
22/08 CBTT thông qua Hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới với VBI
21/08 Công bố thông tin kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 2 năm 2019
15/08 Công bố thông tin phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2019
15/08 Công bố thông tin BCTC 6 tháng đầu năm 2019 riêng lẻ và hợp nhất đã được soát xét

 

CTG 
19.850
03/12/2019


+0,05 (0,25%)
Khối lượng 1.730.440
(-56,98%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 999,55
(+0,37%)


Liên kết Website