Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành cao
21/11/2017       
Chiều ngày 20/11/2017, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV, với 436/444 đại biểu tán thành, chiếm 88,80% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD).
 

Mở đầu phiên họp, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD. 

 

C:\Users\dell\Desktop\O-Thanh-QH.jpg

Đ/c Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày Báo cáo

 

Nhất trí cao với Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD, kết quả biểu quyết có 436 đại biểu tán thành, chiếm 88,80% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết; 7 đại biểu không tán thành, chiếm 1,43% và 01 đại biểu không biểu quyết, chiếm 0,2% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết. Như vậy, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng với tỷ lệ tán thành cao.

 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2018.

 

Được biết, Luật được thông qua bổ sung Điểm g vào Khoản 28 Điều 4 như sau: "Pháp nhân, cá nhân khác có mối quan hệ tiềm ẩn rủi ro cho hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xác định theo quy định nội bộ của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông qua hoạt động thanh tra, giám sát đối với từng trường hợp cụ thể".

 

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 28 như sau: " TCTD bị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức pháp lý".

 

Sửa đổi, bổ sung các Điểm c, đ, e và g Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 29 như sau "Địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của TCTD. Mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốn; mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp của chủ sở hữu; mua bán, chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn; mua bán, chuyển nhượng cổ phần dẫn đến cổ đông lớn thành cổ đông thường và ngược lại...".

 

Sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 29 như sau: Sửa đổi, bổ sung điều lệ của TCTD phù hợp với thay đổi đã được chấp thuận.

 

Bổ sung Khoản 6 vào Điều 129 như sau "Mức góp vốn, mua cổ phần quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này không bao gồm mức góp vốn, mua cổ phần của công ty quản lý quỹ là công ty con, công ty liên kết của ngân hàng thương mại (NHTM), công ty tài chính vào một doanh nghiệp từ các quỹ do công ty đó quản lý".

 

C:\Users\dell\Desktop\Nhan-Nut.jpg

Các đại biểu Quốc hội nhấn nút thông qua dự thảo Luật

 

Luật nêu rõ quy định chuyển tiếp là: Việc cơ cấu lại các TCTD đã được kiểm soát đặc biệt hoặc đang thực hiện phương án xử lý được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc NHTM đã được mua bắt buộc trước ngày Luật này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo phương án đã được phê duyệt.

 

Việc điều chỉnh một hoặc một số nội dung của phương án đã được phê duyệt, thay đổi phương án hoặc xây dựng mới phương án cơ cấu lại được thực hiện theo quy định có liên quan tại các Mục 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1đ và 1e Chương VIII của Luật Các TCTD số 47/2010/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật này.

 

Trong thời gian kiểm soát đặc biệt, NHTM đã được mua bắt buộc trước ngày Luật này có hiệu lực được áp dụng một hoặc một số biện pháp hỗ trợ quy định tại khoản 1 Điều 148b của Luật Các TCTD số 47/2010/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật này theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đề nghị của NHNN.

 

Đối với NHTM đã được mua bắt buộc trước ngày Luật này có hiệu lực, việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp, vốn điều lệ cho TCTD, nhà đầu tư khác kể từ ngày Luật này có hiệu lực được thực hiện theo quy định sau đây: NHNN xây dựng phương án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.

 

Phương án bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây: Thông tin về bên nhận chuyển nhượng; phương án xử lý phần vốn góp vượt giới hạn tại NHTM sau chuyển nhượng trong trường hợp bên nhận chuyển nhượng là TCTD được thành lập và hoạt động tại Việt Nam; lộ trình, thời hạn thực hiện phương án chuyển nhượng; các nội dung quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 151b của Luật các TCTD số 47/2010/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật này; các nội dung quy định tại các điểm d, đ và g khoản này. Bên nhận chuyển nhượng phải đáp ứng các điều kiện đối với bên nhận chuyển giao bắt buộc quy định tại Điều 151đ của Luật Các TCTD số 47/2010/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật này...

 

Người quản lý, người điều hành và các chức danh khác của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được bầu, bổ nhiệm trước ngày Luật có hiệu lực mà không đáp ứng quy định của Luật được tiếp tục đảm nhiệm chức vụ đến hết nhiệm kỳ hoặc đến hết thời hạn bổ nhiệm.

 

Đối với hợp đồng cấp tín dụng được ký kết trước ngày Luật có hiệu lực thi hành, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng được tiếp tục thực hiện theo các thỏa thuận đã ký kết cho đến hết thời hạn của hợp đồng cấp tín dụng. Kể từ ngày Luật có hiệu lực, việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng cấp tín dụng nói trên chỉ được thực hiện nếu nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của Luật.

 

NHNN hướng dẫn cụ thể thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông lớn của một TCTD và người có liên quan của cổ đông đó không phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 55 của Luật TCTD số 47/2010/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật này.

 

Theo SBV

Tin mới hơn
13/02 Tập trung triển khai các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu
06/02 Phấn đấu giảm lãi suất cho vay trong năm 2018 là một nhiệm vụ trọng tâm
11/01 Những nội dung triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2018
10/01 “Ngân hàng vừa là nguồn lực, vừa là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”
08/01 Nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD
12/12 Hội nghị tập huấn phòng, chống khủng bố ngành Ngân hàng
01/12 Tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Chương trình cho vay nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch
28/11 Các ngân hàng tiếp tục cam kết tài trợ vốn tín dụng trên 1.844 tỷ đồng cho tỉnh Hà Giang
27/11 Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Ngân hàng ASEAN lần thứ 47
Tin cũ hơn
14/11 Ngân hàng Việt Nam – Những dấu ấn của 10 tháng đầu năm 2017
10/11 Hội thảo quốc tế thường niên “Ngân hàng và Fintech: Cơ hội và thách thức”
09/11 Tín dụng chính sách là công cụ quan trọng thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững
07/11 Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam
06/11 Diễn đàn Thanh toán điện tử Việt Nam 2017 (VEPF) “Mobile Payment - nhân tố thúc đẩy nền kinh tế không tiền mặt”
06/11 Thống đốc Lê Minh Hưng: Tăng trưởng nhưng phải đảm bảo mục tiêu xuyên suốt là ổn định kinh tế vĩ mô
01/11 An ninh mạng, An ninh khách hàng và cách mạng công nghệ tác động mạnh đến thanh toán quốc tế
01/11 Moody’s nâng mức đánh giá triển vọng của hệ thống ngân hàng Việt Nam
31/10 Hội thảo về quản lý thanh khoản cho doanh nghiệp
26/10 Quốc hội thảo luận Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Các tổ chức tín dụng

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
23.850
+0,40 (1,71%)


03.06.2020

Khối lượng giao dịch 3.933.830
(-60,23%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 835,93
(+0,07%)