CÁC ỦY BAN THUỘC HĐQT
1. Ủy ban Nhân sự
2. Ủy ban quản lý rủi ro
3. ỦY BAN CHÍNH SÁCH
 

 

CTG 
24.950
17/01/2020


+0,05 (0,20%)
Khối lượng 7.722.750
(-3,50%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 978,96
(+0,48%)


Liên kết Website