Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

Ông Cát Quang Dương

Thành viên phụ trách hoạt động HĐQT

 

       

     Ông Lê Đức Thọ

    Thành viên HĐQT

Bà Trần Thu Huyền

Thành viên HĐQT 

       

       Ông Phùng Khắc Kế

       Thành viên HĐQT

      

    Ông Hideaki Takase

     Thành viên HĐQT

Ông Hiroshi Yamaguchi

Thành viên HĐQT

       

       Bà Nguyễn Hồng Vân

          Thành viên HĐQT

 

 

 

 

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
23.050
+0,75 (3,36%)


06.07.2020

Khối lượng giao dịch 2.594.020
(+20,65%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 857,94
(+1,22%)