Công bố thông tin phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2020
19/06/2020       
VietinBank công bố thông tin phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2020 như sau:
- Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2020;
- Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng và các phụ lục đính kèm đã được UBCKNN chấp thuận.

Tài liệu đính kèm:
 
1. Công văn CBTT phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2020                                                                                                      [VN]
2. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng                                                                                                                  [VN]
3. Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2020                                                                                                               [VN]
4. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng                                                                                                                                      [VN]
5. Phụ luc I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp                                                                                                                                   [VN]
6. Phụ lục II: Quyết định chấp thuận của NHNN thông qua Phương án phát hành trái phiếu năm 2020 của VietinBank                             [VN]
7. Phụ lục IIIa: Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2020                                                     [VN]
8. Phụ lục IIIb: Nghị quyết HĐQT thông qua bộ hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chún
g năm 2020                                                          [VN]
9. Phụ lục IV: Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank (bản sửa đổi, bổ sung năm 2018)                                                                    [VN]
10. Phụ lục V: Báo cáo tài chính
+ Báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán năm 2018                                                                                                                                          [VN]
+ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018                                                                                                                                       [VN]
+ Báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán năm 2019                                                                                                                                         [VN]
+ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019                                                                                                                                       [VN]
+ Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý I năm 2020                                                                                                                                                 [VN]
+ Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2020                                                                                                                                              [VN]
11. Phụ lục VI: Cam kết nghĩa vụ tài chính của TCPH đối với nhà đầu tư                                                                                                    [VN]
12. Phụ lục VII: Báo cáo sử dụng vốn phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2019                                                                                  [VN]
Tin mới hơn
07/08 Công bố thông tin kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 4 & đợt 5 năm 2020
03/08 Công bố thông tin Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2020
29/07 Công bố thông tin Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020
27/07 Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý II/2020
14/07 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 4 năm 2020
14/07 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 5 năm 2020
13/07 Công bố thông tin kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 3 năm 2020
03/07 Công bố thông tin kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 2 năm 2020
30/06 CBTT thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con – VietinBank Leasing
23/06 Công bố thông tin chuyển nhượng một phần vốn điều lệ của VietinBank Leasing và chuyển đổi hình thức pháp lý của Công ty
Tin cũ hơn
19/06 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 3 năm 2020
16/06 Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng
10/06 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 2 năm 2020
29/05 Công bố thông tin thông qua Hợp đồng Bảo hiểm Tiền giai đoạn 2020-2021 với công ty con VBI
27/05 Công bố thông tin thay đổi Phó TGĐ VietinBank
27/05 Công bố thông tin kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 1 năm 2020
24/05 CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 của VietinBank
13/05 Công bố thông tin tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
04/05 Công bố thông tin NQ HĐQT v.v phát hành trái phiếu VietinBank ra công chúng năm 2020
29/04 CBTT thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con - VBI

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
22.750
+0,35 (1,56%)


07.08.2020

Khối lượng giao dịch 3.870.640
(+32,11%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 841,46
(+0,17%)