Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
11/03/2020       
Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông của VietinBank tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Cụ thể như sau:
1. Địa điểm: Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.
2. Thời gian: từ 07h30’ Thứ Ba - ngày 21 tháng 4 năm 2020.
3. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VietinBank có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 31 tháng 3 năm 2020.
4. Nội dung Đại hội:
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng phát triển năm 2020;
- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, định hướng và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020;
- Tờ trình công tác nhân sự VietinBank;
- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).

Tài liệu Đại hội:

1. Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020                                                                                        [VN]      [EN] 
2. Thông báo chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020                                                                                      [VN]      [EN]
3. Sơ đồ đến Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank                                                                            [VN]      [EN]
 

 

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
18.300
+1,10 (6,40%)


01.04.2020

Khối lượng giao dịch 5.514.550
(-9,64%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 680,23
(+2,67%)