Công bố thông tin phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2019
15/08/2019        
VietinBank công bố thông tin phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2019 như sau:
- Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2019;
- Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng và phụ lục đính kèm đã được UBCKNN chấp thuận.
 
Tài liệu đính kèm:
 
1. Công văn CBTT phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2019                                                                                                      [VN]
2. Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2019                                                                                                               [VN]
3. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng                                                                                                                                      [VN]
4. Phụ luc I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp                                                                                                                                   [VN]
5. Phụ lục II: Quyết định chấp thuận của NHNN thông qua Phương án phát hành trái phiếu năm 2019 của VietinBank                             [VN]
6. Phụ lục IIIa: Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2019                                                     [VN]
7. Phụ lục IIIb: Nghị quyết HĐQT thông qua bộ hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2019                                                          [VN]
8. Phụ lục IV: Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank (bản sửa đổi, bổ sung năm 2018)                                                                    [VN]
9. Phụ lục V: Báo cáo tài chính
       + Báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán năm 2017                                                                                                                                   [VN]
       + Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017                                                                                                                                [VN]
       + Báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán năm 2018                                                                                                                                   [VN]
       + Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018                                                                                                                                [VN]
       + Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý II năm 2019                                                                                                                                         [VN]
       + Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2019                                                                                                                                      [VN]
10. Phụ lục VI: Cam kết nghĩa vụ tài chính của TCPH đối với nhà đầu tư                                                                                                    [VN]
11. Phụ lục VII: Báo cáo sử dụng vốn phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2018                                                                                  [VN]
Tin mới hơn
21/01 VietinBank công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý IV/2019
21/01 Công bố thông tin Báo cáo Quản trị năm 2019
13/01 Báo cáo sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan không còn là cổ đông lớn - IFC và Quỹ IFC
13/01 Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn - IFC và Quỹ IFC
26/12 Công bố thông tin Hợp đồng giao dịch ngoại tệ với VietinBank Lào
29/11 CBTT tái tục Hợp đồng BHSK cho CBNV VietinBank nam 2020 với VBI
28/11 CBTT điều chỉnh Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
19/11 Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn - IFC và Quỹ IFC
01/11 Công bố thông tin Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2019
29/10 Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý III/2019
Tin cũ hơn
14/08 Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng
08/08 CBTT thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con - VBI
06/08 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 3 năm 2019
01/08 Công bố thông tin kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 1 năm 2019
31/07 Công bố thông tin thông qua Phụ lục Hợp đồng với công ty con - VBI
30/07 Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý II/2019
30/07 Công bố thông tin Báo cáo Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019
30/07 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 2 năm 2019
26/07 CBTT thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con - Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý VietinBank
15/07 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 1 năm 2019

 

CTG 
25.600
22/01/2020


+0,30 (1,19%)
Khối lượng 4.747.210
(-23,84%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 991,46
(+0,52%)


Liên kết Website