Công bố thông tin phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2019
15/08/2019        

VietinBank công bố thông tin phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2019 như sau:

- Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2019;

- Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng và phụ lục đính kèm đã được UBCKNN chấp thuận.

Tài liệu đính kèm:

1. Công văn CBTT phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2019 [ VN ]
2. Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2019 [ VN ] 
3. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng [ VN ]
4. Phụ luc I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp [ VN ]
5. Phụ lục II: Quyết định chấp thuận của NHNN thông qua Phương án phát hành trái phiếu năm 2019 của VietinBank [ VN ]
6. Phụ lục IIIa: Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2019 [ VN ]
7. Phụ lục IIIb: Nghị quyết HĐQT thông qua bộ hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2019 [ VN ]
8. Phụ lục IV: Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank (bản sửa đổi, bổ sung năm 2018) [ VN ]
9. Phụ lục V: Báo cáo tài chính  
       + Báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán năm 2017 [ VN ]
       + Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017 [ VN ]
       + Báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán năm 2018 [ VN ]
       + Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 [ VN ]
       + Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý II năm 2019 [ VN ]
       + Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2019 [ VN ]
10. Phụ lục VI: Cam kết nghĩa vụ tài chính của TCPH đối với nhà đầu tư [ VN ]
11. Phụ lục VII: Báo cáo sử dụng vốn phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2018 [ VN ]

 

 

Tin mới hơn
29/08 CBTT thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty liên kết - Indovina Bank
27/08 CBTT kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 3 năm 2019 (lần thứ nhất)
22/08 CBTT thông qua Hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới với VBI
21/08 Công bố thông tin kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 2 năm 2019
15/08 Công bố thông tin BCTC 6 tháng đầu năm 2019 riêng lẻ và hợp nhất đã được soát xét
Tin cũ hơn
14/08 Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng
08/08 CBTT thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con - VBI
06/08 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 3 năm 2019
01/08 Công bố thông tin kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 1 năm 2019
31/07 Công bố thông tin thông qua Phụ lục Hợp đồng với công ty con - VBI
30/07 Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý II/2019
30/07 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 2 năm 2019
30/07 Công bố thông tin Báo cáo Quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2019)
26/07 CBTT thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con - Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý VietinBank
15/07 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 1 năm 2019

 

CTG 
19.900
06/09/2019


-0,05 (-0,25%)
Khối lượng 1.324.750
(+0,24%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 974,08
(-0,28%)


Liên kết Website