Công bố thông tin phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2019
15/08/2019       
VietinBank công bố thông tin phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2019 như sau:
- Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2019;
- Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng và phụ lục đính kèm đã được UBCKNN chấp thuận.
 
Tài liệu đính kèm:
 
1. Công văn CBTT phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2019                                                                                                      [VN]
2. Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2019                                                                                                               [VN]
3. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng                                                                                                                                      [VN]
4. Phụ luc I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp                                                                                                                                   [VN]
5. Phụ lục II: Quyết định chấp thuận của NHNN thông qua Phương án phát hành trái phiếu năm 2019 của VietinBank                             [VN]
6. Phụ lục IIIa: Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2019                                                     [VN]
7. Phụ lục IIIb: Nghị quyết HĐQT thông qua bộ hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2019                                                          [VN]
8. Phụ lục IV: Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank (bản sửa đổi, bổ sung năm 2018)                                                                    [VN]
9. Phụ lục V: Báo cáo tài chính
       + Báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán năm 2017                                                                                                                                   [VN]
       + Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017                                                                                                                                [VN]
       + Báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán năm 2018                                                                                                                                   [VN]
       + Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018                                                                                                                                [VN]
       + Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý II năm 2019                                                                                                                                         [VN]
       + Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2019                                                                                                                                      [VN]
10. Phụ lục VI: Cam kết nghĩa vụ tài chính của TCPH đối với nhà đầu tư                                                                                                    [VN]
11. Phụ lục VII: Báo cáo sử dụng vốn phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2018                                                                                  [VN]
Tin mới hơn
11:26 CBTT thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con – VBI
24/09 CBTT thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con – VBI
26/08 Công bố thông tin phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2020
18/08 Công bố thông tin BCTC 6 tháng đầu năm 2020 riêng lẻ và hợp nhất đã được soát xét
07/08 Công bố thông tin kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 4 & đợt 5 năm 2020
03/08 Công bố thông tin Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2020
29/07 Công bố thông tin Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020
27/07 Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý II/2020
14/07 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 4 năm 2020
14/07 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 5 năm 2020
Tin cũ hơn
14/08 Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng
08/08 CBTT thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con - VBI
06/08 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 3 năm 2019
01/08 Công bố thông tin kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 1 năm 2019
31/07 Công bố thông tin thông qua Phụ lục Hợp đồng với công ty con - VBI
30/07 Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý II/2019
30/07 Công bố thông tin Báo cáo Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019
30/07 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 2 năm 2019
26/07 CBTT thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con - Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý VietinBank
15/07 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 1 năm 2019

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
26.550
-0,05 (-0,19%)


30.09.2020

Khối lượng giao dịch 4.764.680
(-21,16%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 905,21
(+0,14%)