THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019-2024
26/03/2019       

 

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông của VietinBank tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024. Cụ thể như sau:

1.  Địa điểm: Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.

2.  Thời gian: từ 07h30’ Thứ Ba – ngày 23 tháng 4 năm 2019.

3.  Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VietinBank có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 19 tháng 3 năm 2019.

4.  Nội dung Đại hội:

-  Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019;

-  Báo cáo của HĐQT tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024;

-  Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và định hướng năm 2019;

-  Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019;

-  Báo cáo của Ban kiểm soát tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024;

-  Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

-  Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

-  Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019;

-  Tờ trình về công tác nhân sự nhiệm kỳ 2019-2024;

-  Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).

5.  Tài liệu họp Đại hội: Giấy mời họp được gửi từ ngày 26/03/2019 cho các Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký, đồng thời Quý cổ đông truy cập website http://investor.vietinbank.vn, mục “Thông tin dành cho cổ đông” à “Sự kiện” à “2019” à “Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024để nhận tài liệu họp Đại hội.

6.  Đăng ký dự họp Đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp Đại hội chậm nhất vào 10h30’ ngày 15/4/2019 bằng việc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội thông qua thư hoặc thư điện tử theo địa chỉ liên hệ nêu dưới đây:

Ban Thư ký HĐQT và Quan hệ cổ đông - Văn phòng HĐQT VietinBank

Địa chỉ: Số 108, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Email: investor@vietinbank.vn

7.  Uỷ quyền tham dự Đại hội:

Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, xin vui lòng lập văn bản ủy quyền dự họp Đại hội (theo mẫu đã gửi Quý cổ đông và đăng tải trên website của VietinBank). Văn bản uỷ quyền sẽ giao cho Ban tổ chức Đại hội khi người tham dự làm thủ tục tham dự Đại hội.

8.  Một số thông tin khác:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên của VietinBank trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến VietinBank chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải ghi rõ họ và tên cổ đông; số lượng, tỷ lệ và loại cổ phần của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ; nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp và lý do đưa ra kiến nghị.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo tài liệu họp, bản gốc Giấy mời họp, giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội theo số máy: 024.39413622 hoặc gửi Email theo địa chỉ: investor@vietinbank.vn.

Trân trọng.

              BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Tin mới hơn
Không có tin mới hơn
Tin cũ hơn
09/12 HĐQT VietinBank bổ nhiệm Tổng Giám đốc và các nhân sự cấp cao
08/12 VietinBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
01/11 VietinBank có tân Chủ tịch HĐQT và Quyền Tổng Giám đốc
22/10 Thanh toán lãi Trái phiếu VietinBank phát hành đợt 1 năm 2017
17/08 Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm của VietinBank
03/07 VietinBank phát hành 243.510 trái phiếu ra công chúng năm 2018
28/06 VietinBank dẫn đầu về Dịch vụ chăm sóc khách hàng
28/06 Tổng Giám đốc Lê Đức Thọ dự Tọa đàm Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018
23/06 Cuộc họp Ủy Ban Chỉ đạo Hợp tác Chiến lược VietinBank - MUFG Bank lần thứ 11
23/05 Fitch nâng xếp hạng tín nhiệm của VietinBank lên “BB-” với triển vọng Ổn định

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
22.750
+0,35 (1,56%)


07.08.2020

Khối lượng giao dịch 3.870.640
(+32,11%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 841,46
(+0,17%)