Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024
27/02/2019       
Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo VietinBank đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024. Cụ thể như sau:
1. Địa điểm: Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.
2. Thời gian: từ 07h30’ Thứ Ba – ngày 23 tháng 4 năm 2019.
3. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VietinBank có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 19 tháng 3 năm 2019.
4. Nội dung Đại hội:
- Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018;
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019;
- Báo cáo của HĐQT tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024;
- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và định hướng năm 2019;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019;
- Báo cáo của Ban kiểm soát tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019;
- Tờ trình về công tác nhân sự nhiệm kỳ 2019-2024;
- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có). 
 
Tài liệu Đại hội: 
  
1. Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024                                                                                 [VN]      [EN]
2. Sơ đồ đến Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank                                                                                                            [VN]      [EN]
3. Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024                                                                 [VN]      [EN]  
4. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024 (dự kiến)                                                                                                  [VN]      [EN]
5. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024                                                                                                 [VN]      [EN]
6. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024                                                                                                 [VN]      [EN]
7. Dự thảo Quy chế ĐHĐCĐ thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024                                                                                                           [VN]      [EN]
8. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019                                                                                                         [VN]      [EN] 
9. Báo cáo của HĐQT tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024                                                                   [VN]      [EN] 
10. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và định hướng năm 2019                                                          [VN]      [EN] 
11. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019                                                            [VN]      [EN] 
12. Báo cáo của Ban Kiểm soát tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024                                                   [VN]      [EN] 
13. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm                                                     toán báo cáo tài chính năm 2020                                                                                                                                                                       [VN]      [EN] 
14. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018                                                                                                                    [VN]      [EN] 
15. Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019                                                                                                [VN]      [EN] 
16. Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024                                                                                                                                    [VN]      [EN] 
17. Dự thảo Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024                                                                                                                     [VN]      [EN]
18. Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024                                                                                                                       [VN]      [EN]
19. Dự thảo Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024                                                                                                        [VN]      [EN]
20. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024                                                                                                                     [VN]      [EN]
21. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024                                                                                                                  [VN]      [EN]

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
23.050
+0,75 (3,36%)


06.07.2020

Khối lượng giao dịch 2.594.020
(+20,65%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 857,94
(+1,22%)