Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
03/03/2017 2:31:31 CH        -

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của VietinBank. Cụ thể như sau:

 

1. Địa điểm: Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.

 

2. Thời gian07h30’ Thứ Hai - ngày 17 tháng 4 năm 2017.

 

3. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VietinBank có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 17 tháng 3 năm 2017.

 

4. Nội dung Đại hội:

 

-    Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2016;

-    Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2017;

-    Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2016;

-    Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016;

-    Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

-     Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;

-     Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017;

-     Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank;

-     Tờ trình thông qua công tác nhân sự VietinBank.

 

Tài liệu đại hội:

   

+ Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

VN ]

+ Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

VN ]

+ Sơ đồ đến Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank

VN ]   [ EN ]

+ Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (Dự kiến)

VN ]   [ EN ]

+ Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

VN ]   [ EN ]

+ Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

VN ]   [ EN ]

+ Dự thảo Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

VN ]   [ EN ]

+ Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2016

VN ]   [ EN ]

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2017

VN ]   [ EN ]

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

VN ]   [ EN ]

+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

VN ]   [ EN ]

+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

VN ]   [ EN ]

+ Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017

VN ]   [ EN ]

+ Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank

VN ]   [ EN ]

+ Tờ trình thông qua công tác nhân sự VietinBank

VN ]   [ EN ]

+ Quy chế bầu thành viên HĐQT

VN ]   [ EN ]

+ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 VN ]   [ EN ]
+ Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 [ VN ]   [ EN ]
   

 

 

 

 

Tin mới hơn
02/11 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
07/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
15/09 Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
Tin cũ hơn
03/01 Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt
01/12 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016
10/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
11/06 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt
02/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
19/06 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014
07/05 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt
17/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
15/11 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2013
26/08 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

 

CTG 
20.800
15/02/2019


-0,05 (-0,24%)
Khối lượng 4.246.880
(-15,67%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 950,89
(-0,15%)


Liên kết Website