Công bố thông tin Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2017
22/11/2017 8:04:36 SA        -

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) nhận được văn bản số 7932/UBCK-QLCB ngày 22/11/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2017. VietinBank công bố thông tin liên quan đến việc phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2017 như sau:

- Văn bản số 7932/UBCK-QLCB ngày 22/11/2017 của UBCKNN về việc chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2017;

- Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2017.


Tài liệu đính kèm:

 

 

1. Công văn CBTT thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2017 [ VN ]
2. Văn bản số 7932/UBCK-QLCB ngày 22/11/2017 của UBCKNN [ VN ]
3. Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2017 [ VN ]
4. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 67/GCN-UBCK ngày 18/10/2017 [ VN ]
5. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng [ VN ]
6. Phụ luc I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp [ VN ]
7. Phụ lục II: Quyết định chấp thuận của NHNN thông qua Phương án phát hành trái phiếu năm 2017 của VietinBank [ VN ]
8. Phụ lục IIIa: Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2017 [ VN ]
9. Phụ lục IIIb: Nghị quyết HĐQT thông qua bộ hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2017 [ VN ]
10. Phụ lục IV: Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank (bản sửa đổi, bổ sung năm 2017) [ VN ]
11. Phụ lục V: Báo cáo tài chính  
       + Báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán năm 2015 [ VN ]
       + Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015 [ VN ]
       + Báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán năm 2016 [ VN ]
       + Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016 [ VN ]
       + Báo cáo tài chính riêng lẻ 6 tháng đầu năm 2017 đã soát xét [ VN ]
       + Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 đã soát xét [ VN ]
12. Phụ lục VI: Cam kết nghĩa vụ tài chính của TCPH đối với nhà đầu tư [ VN ]

 

 

Tin mới hơn
08/12 Công bố thông tin bổ nhiệm PTGĐ VietinBank - Bà Nguyễn Hồng Vân
08/12 Công bố thông tin bổ nhiệm Tổng giám đốc VietinBank - Ông Trần Minh Bình
08/12 Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
29/11 Công bố thông tin thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con VBI
28/11 Công bố thông tin Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của VietinBank
09/11 Công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành thành công trái phiếu tăng vốn cấp 2 đợt 4 năm 2018 (riêng lẻ)
02/11 Công bố thông tin về Người đại diện vốn nhà nước tại VietinBank.
01/11 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
01/11 Công bố thông tin tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
01/11 Công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 2 năm 2018
Tin cũ hơn
17/11 Công bố thông tin Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2017
13/11 Công bố thông tin điều chỉnh thời gian đăng ký mua trái phiếu phát hành ra công chúng đợt 1 năm 2017
27/10 Công bố thông tin BCTC riêng lẻ và hợp nhất Quý III.2017
24/10 CBTT thông qua Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm công cộng cho hệ thống VietinBank giai đoạn 2017-2019 với công ty con - VBI
20/10 Công bố thông tin Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng
22/09 CBTT thông qua Hợp đồng Tư vấn phát hành, Đại lý đăng ký và Đại lý thanh toán cho Trái phiếu VietinBank (dự kiến phát hành ra công chúng năm 2017) với VietinBank Sc
15/09 Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
15/09 Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 của VietinBank bằng tiền mặt
08/09 Công bố thông tin sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của VietinBank
31/08 CBTT thông qua Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và mọi rủi ro tài sản giai đoạn 2017-2019 với công ty con - VBI

 

CTG 
23.300
11/12/2018


+0,20 (0,87%)
Khối lượng 3.255.860
(-51,28%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 954,58
(-0,14%)


Liên kết Website