Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
26/08/2013        
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
- Mã chứng khoán: CTG
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/09/2013
- Lý do và mục đích:
        + Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt;
        + Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

 

CTG 
24.950
17/01/2020


+0,05 (0,20%)
Khối lượng 7.722.750
(-3,50%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 978,96
(+0,48%)


Liên kết Website